Về cái gọi là “Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị”

ANTĐ - Thời gian gần đây, một số người đã đưa ra cái gọi là “Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị”, đòi “Quốc hội dừng việc thông qua bản Hiến pháp sửa đổi”, đòi “chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa”...  

Họ liệt kê, trích dẫn những hạn chế đã được Đảng ta đánh giá để dựa vào đó cố tình xuyên tạc, thổi phồng khuyết điểm, vẽ “bức tranh xám xịt” về xã hội ta; triệt để lợi dụng sự thoái hóa, biến chất của một số cán bộ, đảng viên có chức, có quyền để đả kích, nói xấu, quy kết trách nhiệm, bôi nhọ phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, những thành tựu của cách mạng Việt Nam. Điều họ muốn là nhân dân Việt Nam phải từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn để thực hiện cái gọi là “chuyển đổi thể chế chính trị một cách ôn hòa” đi theo con đường tư bản chủ nghĩa...

Điều họ cần biết là những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam trong hơn 80 năm qua luôn gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu. Vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đã được lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta ghi nhận, khẳng định và tiếp tục khẳng định là không thể thay thế. Đảng không có mục đích nào khác ngoài mục đích phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Đó là sự thật hiển nhiên, không thể phủ nhận, xuyên tạc, bác bỏ. Những luận điệu của cái gọi là “Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị” đều mang bản chất cơ hội, thực dụng, không nhằm mục đích đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc ta mà nhằm mục đích xóa bỏ thành quả cách mạng, vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, đi ngược lại với ý chí, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam.

Chúng ta không ngạc nhiên trước những luận điệu trên và những luận điệu này cũng đã từng được các thế lực thù địch, phản động sử dụng để thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, kích động bạo loạn, nhằm thực hiện “cách mạng màu” ở Việt Nam. Nhân dân Việt Nam đã từng chịu cảnh áp bức, đô hộ, nước mất nhà tan do chế độ thực dân, phong kiến áp đặt; phải gánh chịu bao nhiêu đau thương, mất mát trong đấu tranh giành độc lập, tự do cho đất nước, trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, luôn hiểu rõ giá trị của độc lập, tự do và cuộc sống bình yên, hạnh phúc ngày hôm nay. Cho dù cuộc sống còn nhiều thử thách trong hiện tại và ở phía trước, nhưng nhân dân Việt Nam vẫn vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng đối với tiến trình cách mạng Việt Nam; đoàn kết, bảo vệ thành quả cách mạng, phấn đấu xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, như Bác Hồ kính yêu lúc sinh thời đã từng mong ước.