Ukraine nhận được 'Hoàng đế pháo binh' PzH 2000 để tung đòn phản công tầm xa ảnh 1Ukraine nhận được 'Hoàng đế pháo binh' PzH 2000 để tung đòn phản công tầm xa ảnh 2Ukraine nhận được 'Hoàng đế pháo binh' PzH 2000 để tung đòn phản công tầm xa ảnh 3Ukraine nhận được 'Hoàng đế pháo binh' PzH 2000 để tung đòn phản công tầm xa ảnh 4Ukraine nhận được 'Hoàng đế pháo binh' PzH 2000 để tung đòn phản công tầm xa ảnh 5Ukraine nhận được 'Hoàng đế pháo binh' PzH 2000 để tung đòn phản công tầm xa ảnh 6Ukraine nhận được 'Hoàng đế pháo binh' PzH 2000 để tung đòn phản công tầm xa ảnh 7Ukraine nhận được 'Hoàng đế pháo binh' PzH 2000 để tung đòn phản công tầm xa ảnh 8Ukraine nhận được 'Hoàng đế pháo binh' PzH 2000 để tung đòn phản công tầm xa ảnh 9Ukraine nhận được 'Hoàng đế pháo binh' PzH 2000 để tung đòn phản công tầm xa ảnh 10Ukraine nhận được 'Hoàng đế pháo binh' PzH 2000 để tung đòn phản công tầm xa ảnh 11Ukraine nhận được 'Hoàng đế pháo binh' PzH 2000 để tung đòn phản công tầm xa ảnh 12Ukraine nhận được 'Hoàng đế pháo binh' PzH 2000 để tung đòn phản công tầm xa ảnh 13Ukraine nhận được 'Hoàng đế pháo binh' PzH 2000 để tung đòn phản công tầm xa ảnh 14Ukraine nhận được 'Hoàng đế pháo binh' PzH 2000 để tung đòn phản công tầm xa ảnh 15Ukraine nhận được 'Hoàng đế pháo binh' PzH 2000 để tung đòn phản công tầm xa ảnh 16Ukraine nhận được 'Hoàng đế pháo binh' PzH 2000 để tung đòn phản công tầm xa ảnh 17Ukraine nhận được 'Hoàng đế pháo binh' PzH 2000 để tung đòn phản công tầm xa ảnh 18Ukraine nhận được 'Hoàng đế pháo binh' PzH 2000 để tung đòn phản công tầm xa ảnh 19Ukraine nhận được 'Hoàng đế pháo binh' PzH 2000 để tung đòn phản công tầm xa ảnh 20Ukraine nhận được 'Hoàng đế pháo binh' PzH 2000 để tung đòn phản công tầm xa ảnh 21Ukraine nhận được 'Hoàng đế pháo binh' PzH 2000 để tung đòn phản công tầm xa ảnh 22Ukraine nhận được 'Hoàng đế pháo binh' PzH 2000 để tung đòn phản công tầm xa ảnh 23Ukraine nhận được 'Hoàng đế pháo binh' PzH 2000 để tung đòn phản công tầm xa ảnh 24Ukraine nhận được 'Hoàng đế pháo binh' PzH 2000 để tung đòn phản công tầm xa ảnh 25Ukraine nhận được 'Hoàng đế pháo binh' PzH 2000 để tung đòn phản công tầm xa ảnh 26Ukraine nhận được 'Hoàng đế pháo binh' PzH 2000 để tung đòn phản công tầm xa ảnh 27Ukraine nhận được 'Hoàng đế pháo binh' PzH 2000 để tung đòn phản công tầm xa ảnh 28Ukraine nhận được 'Hoàng đế pháo binh' PzH 2000 để tung đòn phản công tầm xa ảnh 29Ukraine nhận được 'Hoàng đế pháo binh' PzH 2000 để tung đòn phản công tầm xa ảnh 30Ukraine nhận được 'Hoàng đế pháo binh' PzH 2000 để tung đòn phản công tầm xa ảnh 31Ukraine nhận được 'Hoàng đế pháo binh' PzH 2000 để tung đòn phản công tầm xa ảnh 32Ukraine nhận được 'Hoàng đế pháo binh' PzH 2000 để tung đòn phản công tầm xa ảnh 33

Ukraine nhận được 'Hoàng đế pháo binh' PzH 2000 để tung đòn phản công tầm xa

ANTD.VN - Hà Lan tuyên bố sẽ cung cấp "Hoàng đế pháo binh" PzH 2000 cho Ukraine, trong khi Đức sẽ phụ trách việc huấn luyện và cung cấp đạn dược cho loại siêu pháo này.