Tuyên truyền nhận biết, phòng chống ma túy cho gần 1.500 học sinh tại huyện Quốc OaiTuyên truyền nhận biết, phòng chống ma túy cho gần 1.500 học sinh tại huyện Quốc OaiTuyên truyền nhận biết, phòng chống ma túy cho gần 1.500 học sinh tại huyện Quốc OaiTuyên truyền nhận biết, phòng chống ma túy cho gần 1.500 học sinh tại huyện Quốc OaiTuyên truyền nhận biết, phòng chống ma túy cho gần 1.500 học sinh tại huyện Quốc OaiTuyên truyền nhận biết, phòng chống ma túy cho gần 1.500 học sinh tại huyện Quốc OaiTuyên truyền nhận biết, phòng chống ma túy cho gần 1.500 học sinh tại huyện Quốc OaiTuyên truyền nhận biết, phòng chống ma túy cho gần 1.500 học sinh tại huyện Quốc OaiTuyên truyền nhận biết, phòng chống ma túy cho gần 1.500 học sinh tại huyện Quốc OaiTuyên truyền nhận biết, phòng chống ma túy cho gần 1.500 học sinh tại huyện Quốc OaiTuyên truyền nhận biết, phòng chống ma túy cho gần 1.500 học sinh tại huyện Quốc OaiTuyên truyền nhận biết, phòng chống ma túy cho gần 1.500 học sinh tại huyện Quốc OaiTuyên truyền nhận biết, phòng chống ma túy cho gần 1.500 học sinh tại huyện Quốc OaiTuyên truyền nhận biết, phòng chống ma túy cho gần 1.500 học sinh tại huyện Quốc OaiTuyên truyền nhận biết, phòng chống ma túy cho gần 1.500 học sinh tại huyện Quốc OaiTuyên truyền nhận biết, phòng chống ma túy cho gần 1.500 học sinh tại huyện Quốc OaiTuyên truyền nhận biết, phòng chống ma túy cho gần 1.500 học sinh tại huyện Quốc OaiTuyên truyền nhận biết, phòng chống ma túy cho gần 1.500 học sinh tại huyện Quốc OaiTuyên truyền nhận biết, phòng chống ma túy cho gần 1.500 học sinh tại huyện Quốc OaiTuyên truyền nhận biết, phòng chống ma túy cho gần 1.500 học sinh tại huyện Quốc OaiTuyên truyền nhận biết, phòng chống ma túy cho gần 1.500 học sinh tại huyện Quốc OaiTuyên truyền nhận biết, phòng chống ma túy cho gần 1.500 học sinh tại huyện Quốc OaiTuyên truyền nhận biết, phòng chống ma túy cho gần 1.500 học sinh tại huyện Quốc OaiTuyên truyền nhận biết, phòng chống ma túy cho gần 1.500 học sinh tại huyện Quốc OaiTuyên truyền nhận biết, phòng chống ma túy cho gần 1.500 học sinh tại huyện Quốc Oai

Tuyên truyền nhận biết, phòng chống ma túy cho gần 1.500 học sinh tại huyện Quốc Oai

ANTD.VN - Buổi tuyên truyền về tác hại và kỹ năng phòng chống ma túy, thuốc lá điện tử trong học đường được tổ chức tại trường THCS Sài Sơn (Quốc Oai, Hà Nội) được sự quan tâm của các thầy cô giáo cùng gần 1.500 học sinh.