Tổ hợp phun lửa hạng nặng TOS-2 Tosochka chuẩn bị tham chiến tại UkraineTổ hợp phun lửa hạng nặng TOS-2 Tosochka chuẩn bị tham chiến tại UkraineTổ hợp phun lửa hạng nặng TOS-2 Tosochka chuẩn bị tham chiến tại UkraineTổ hợp phun lửa hạng nặng TOS-2 Tosochka chuẩn bị tham chiến tại UkraineTổ hợp phun lửa hạng nặng TOS-2 Tosochka chuẩn bị tham chiến tại UkraineTổ hợp phun lửa hạng nặng TOS-2 Tosochka chuẩn bị tham chiến tại UkraineTổ hợp phun lửa hạng nặng TOS-2 Tosochka chuẩn bị tham chiến tại UkraineTổ hợp phun lửa hạng nặng TOS-2 Tosochka chuẩn bị tham chiến tại UkraineTổ hợp phun lửa hạng nặng TOS-2 Tosochka chuẩn bị tham chiến tại UkraineTổ hợp phun lửa hạng nặng TOS-2 Tosochka chuẩn bị tham chiến tại UkraineTổ hợp phun lửa hạng nặng TOS-2 Tosochka chuẩn bị tham chiến tại UkraineTổ hợp phun lửa hạng nặng TOS-2 Tosochka chuẩn bị tham chiến tại UkraineTổ hợp phun lửa hạng nặng TOS-2 Tosochka chuẩn bị tham chiến tại UkraineTổ hợp phun lửa hạng nặng TOS-2 Tosochka chuẩn bị tham chiến tại Ukraine

Tổ hợp phun lửa hạng nặng TOS-2 Tosochka chuẩn bị tham chiến tại Ukraine

ANTD.VN - Đã có ghi nhận về việc tổ hợp phun lửa hạng nặng TOS-2 Tosochka được đưa sang Ukraine, cho thấy vũ khí này sắp trải qua thực chiến.