Tổ hợp HIMARS có thể tấn công mục tiêu cách... 1.000 km nhờ tên lửa LRASM-SL?Tổ hợp HIMARS có thể tấn công mục tiêu cách... 1.000 km nhờ tên lửa LRASM-SL?Tổ hợp HIMARS có thể tấn công mục tiêu cách... 1.000 km nhờ tên lửa LRASM-SL?Tổ hợp HIMARS có thể tấn công mục tiêu cách... 1.000 km nhờ tên lửa LRASM-SL?Tổ hợp HIMARS có thể tấn công mục tiêu cách... 1.000 km nhờ tên lửa LRASM-SL?Tổ hợp HIMARS có thể tấn công mục tiêu cách... 1.000 km nhờ tên lửa LRASM-SL?Tổ hợp HIMARS có thể tấn công mục tiêu cách... 1.000 km nhờ tên lửa LRASM-SL?Tổ hợp HIMARS có thể tấn công mục tiêu cách... 1.000 km nhờ tên lửa LRASM-SL?Tổ hợp HIMARS có thể tấn công mục tiêu cách... 1.000 km nhờ tên lửa LRASM-SL?Tổ hợp HIMARS có thể tấn công mục tiêu cách... 1.000 km nhờ tên lửa LRASM-SL?Tổ hợp HIMARS có thể tấn công mục tiêu cách... 1.000 km nhờ tên lửa LRASM-SL?Tổ hợp HIMARS có thể tấn công mục tiêu cách... 1.000 km nhờ tên lửa LRASM-SL?Tổ hợp HIMARS có thể tấn công mục tiêu cách... 1.000 km nhờ tên lửa LRASM-SL?Tổ hợp HIMARS có thể tấn công mục tiêu cách... 1.000 km nhờ tên lửa LRASM-SL?Tổ hợp HIMARS có thể tấn công mục tiêu cách... 1.000 km nhờ tên lửa LRASM-SL?Tổ hợp HIMARS có thể tấn công mục tiêu cách... 1.000 km nhờ tên lửa LRASM-SL?Tổ hợp HIMARS có thể tấn công mục tiêu cách... 1.000 km nhờ tên lửa LRASM-SL?Tổ hợp HIMARS có thể tấn công mục tiêu cách... 1.000 km nhờ tên lửa LRASM-SL?Tổ hợp HIMARS có thể tấn công mục tiêu cách... 1.000 km nhờ tên lửa LRASM-SL?Tổ hợp HIMARS có thể tấn công mục tiêu cách... 1.000 km nhờ tên lửa LRASM-SL?

Tổ hợp HIMARS có thể tấn công mục tiêu cách... 1.000 km nhờ tên lửa LRASM-SL?

ANTD.VN - Sau khi tích hợp thành công, tên lửa LRASM-SL tầm xa sẽ khiến tổ hợp HIMARS như "hổ mọc thêm cánh" với sức mạnh tấn công vượt trội.