Thảo luận về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

ANTĐ - Sáng 1-10, ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, các đại biểu tiếp tục làm việc tại tổ thảo luận về Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành phiên họp tại Hội trường, thảo luận về nội dung trên. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam điều hành phiên họp.