Tăng cường hiệu quả công tác thông tin, truyền thông năm 2017

ANTD.VN - Nhằm tăng cường hiệu quả công tác thông tin, truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị 01/CT- BTTTT về công tác thông tin, truyền thông năm 2017.

Ngày 5-1, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết, năm 2017 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, để thực hiện thành công các nhiệm vụ của lĩnh vực thông tin, truyền thông, góp phần xây dựng Chính phủ và hệ thống hành chính liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác thông tin, truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị 01/CT- BTTTT về công tác thông tin, truyền thông năm 2017.

Toàn ngành tập trung làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật; thực thi quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực… 

Thực hiện Chỉ thị, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành kịp thời, đúng kế hoạch các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện đúng quy trình, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ các đề án trong chương trình công tác Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao năm 2017.

Đồng thời, các đơn vị thuộc Bộ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ năm 2017 bảo đảm đúng quy trình, chất lượng, tỉ lệ ban hành đạt trên 90% so với kế hoạch đã được phê duyệt. 

Cục Báo chí, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Cục Thông tin đối ngoại, Vụ Thông tin cơ sở cần tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ quan báo chí, hoạt động thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại.

Các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020, tuyên truyền và nâng cao uy tín, hình ảnh của Việt Nam, công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, chống lại các thông tin xuyên tạc, chống phá từ các thế lực thù địch, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. 

Cục Báo chí, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử tập trung triển khai Luật Báo chí; thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Các đơn vị chức năng tiếp tục chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm quy định của Luật Báo chí; quản lý các trang thông tin điện tử, mạng xã hội và trò chơi điện tử trực tuyến theo đúng các quy định hiện hành...

Bên cạnh đó, Chỉ thị cũng đề nghị Vụ Bưu chính, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch-Tài chính, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt văn bản chỉ đạo, chương trình hành động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, các chương trình, đề án; phối hợp với các địa phương quản lý, chỉ đạo, điều hành tốt hoạt động thông tin, truyền thông năm 2017.

Thời gian qua, ngành thông tin và truyền thông đã tích cực triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh những mặt đã đạt được, công tác xây dựng, triển khai một số chương trình, đề án, văn bản quy phạm pháp luật còn chậm, hoạt động thực thi quản lý nhà nước có mặt còn chưa đạt hiệu quả như mong đợi...