Sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền bảo hiểm xã hội

ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, Chính phủ vừa phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội nhằm mục đích để tất cả cán bộ, Đảng viên, nhân dân hiểu rõ lợi ích, vai trò, ý nghĩa và nội dung cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội, hướng tới bảo hiểm xã hội toàn dân.

Sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền bảo hiểm xã hội ảnh 1

Cụ thể, phấn đấu đến năm 2030, 100% cán bộ, Đảng viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến những nội dung của chính sách bảo hiểm xã hội mới.

Để đạt được mục tiêu trên, Chính phủ yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội chịu trách nhiệm chỉ đạo, định hướng, kiểm tra, đánh giá công tác tuyên truyền, chú trọng thực hiện tuyên truyền theo chiến dịch gắn với việc sửa đổi, hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội.

Cơ quan tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tuyên truyền bảo hiểm xã hội và chú trọng thực hiện tuyên truyền thường xuyên nhằm tiếp cận, thuyết phục người dân chủ động tham gia bảo hiểm xã hội.

Đổi mới nội dung tuyên truyền từ chú trọng tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách, pháp luật sang tuyên truyền về lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cải cách của chính sách bảo hiểm xã hội nhằm tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình sửa đổi, hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, hình thức tuyên truyền cũng cần phải đổi mới, kết hợp song song việc tuyên truyền dựa trên nền tảng công nghệ như thông qua mạng xã hội, đoạn phim ngắn với hình thức tuyên truyền miệng, trực tiếp.

Đặc biệt, một trong những giải pháp đáng chú ý mà Đề án đưa ra là hàng năm tổ chức tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân nhằm thu hút sự chú ý của mọi tầng lớp nhân dân đối với chính sách bảo hiểm xã hội; tuyên truyền, khuyến khích vận động nhân dân tham gia; động viên và nâng cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc chủ động tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động.