Saudi Arabia từ bỏ C-130 Mỹ sản xuất lấy vận tải cơ C-390 Brazil làm 'quà gia nhập BRICS'Saudi Arabia từ bỏ C-130 Mỹ sản xuất lấy vận tải cơ C-390 Brazil làm 'quà gia nhập BRICS'Saudi Arabia từ bỏ C-130 Mỹ sản xuất lấy vận tải cơ C-390 Brazil làm 'quà gia nhập BRICS'Saudi Arabia từ bỏ C-130 Mỹ sản xuất lấy vận tải cơ C-390 Brazil làm 'quà gia nhập BRICS'Saudi Arabia từ bỏ C-130 Mỹ sản xuất lấy vận tải cơ C-390 Brazil làm 'quà gia nhập BRICS'Saudi Arabia từ bỏ C-130 Mỹ sản xuất lấy vận tải cơ C-390 Brazil làm 'quà gia nhập BRICS'Saudi Arabia từ bỏ C-130 Mỹ sản xuất lấy vận tải cơ C-390 Brazil làm 'quà gia nhập BRICS'Saudi Arabia từ bỏ C-130 Mỹ sản xuất lấy vận tải cơ C-390 Brazil làm 'quà gia nhập BRICS'Saudi Arabia từ bỏ C-130 Mỹ sản xuất lấy vận tải cơ C-390 Brazil làm 'quà gia nhập BRICS'Saudi Arabia từ bỏ C-130 Mỹ sản xuất lấy vận tải cơ C-390 Brazil làm 'quà gia nhập BRICS'Saudi Arabia từ bỏ C-130 Mỹ sản xuất lấy vận tải cơ C-390 Brazil làm 'quà gia nhập BRICS'Saudi Arabia từ bỏ C-130 Mỹ sản xuất lấy vận tải cơ C-390 Brazil làm 'quà gia nhập BRICS'Saudi Arabia từ bỏ C-130 Mỹ sản xuất lấy vận tải cơ C-390 Brazil làm 'quà gia nhập BRICS'Saudi Arabia từ bỏ C-130 Mỹ sản xuất lấy vận tải cơ C-390 Brazil làm 'quà gia nhập BRICS'Saudi Arabia từ bỏ C-130 Mỹ sản xuất lấy vận tải cơ C-390 Brazil làm 'quà gia nhập BRICS'Saudi Arabia từ bỏ C-130 Mỹ sản xuất lấy vận tải cơ C-390 Brazil làm 'quà gia nhập BRICS'Saudi Arabia từ bỏ C-130 Mỹ sản xuất lấy vận tải cơ C-390 Brazil làm 'quà gia nhập BRICS'Saudi Arabia từ bỏ C-130 Mỹ sản xuất lấy vận tải cơ C-390 Brazil làm 'quà gia nhập BRICS'

Saudi Arabia từ bỏ C-130 Mỹ sản xuất lấy vận tải cơ C-390 Brazil làm 'quà gia nhập BRICS'

ANTD.VN - Saudi Arabia chuẩn bị "trao đổi" 42 chiếc Lockheed C-130 Hercules được sản xuất tại Mỹ, lấy 33 vận tải cơ Embraer C-390 Millennium của Brazil.