Rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các bộ, cơ quan ngang bộ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Bộ Nội vụ vừa ban hành công văn hướng dẫn thực hiện Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Bộ Nội vụ vừa ban hành công văn về việc thực hiện Nghị định số 101/2020/NĐ-CP, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến việc kiện toàn cơ cấu tổ chức.

Cụ thể, đối với bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ Nội vụ đề nghị sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng không đáp ứng tiêu chí quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngay khi Nghị định có hiệu lực thi hành.

Xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn lại các tổ chức thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ không đáp ứng tiêu chí quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Xây dựng, ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP, Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2000/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan của ngành, lĩnh vực để thay thế Thông tư liên tịch với Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện cho phù hợp.

Đối với cơ quan thuộc Chính phủ: Việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc này được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP.

Trong đó, Bộ Nội vụ đề nghị sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ không đáp ứng tiêu chí quy định tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP.

Xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn lại các tổ chức thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ không đáp ứng tiêu chí quy định tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Kết quả rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ gửi Bộ Nội vụ trước ngày 31/12/2020 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.