Phương Tây tìm ra cách sử dụng tài sản bị phong tỏa của NgaPhương Tây tìm ra cách sử dụng tài sản bị phong tỏa của NgaPhương Tây tìm ra cách sử dụng tài sản bị phong tỏa của NgaPhương Tây tìm ra cách sử dụng tài sản bị phong tỏa của NgaPhương Tây tìm ra cách sử dụng tài sản bị phong tỏa của NgaPhương Tây tìm ra cách sử dụng tài sản bị phong tỏa của NgaPhương Tây tìm ra cách sử dụng tài sản bị phong tỏa của NgaPhương Tây tìm ra cách sử dụng tài sản bị phong tỏa của NgaPhương Tây tìm ra cách sử dụng tài sản bị phong tỏa của NgaPhương Tây tìm ra cách sử dụng tài sản bị phong tỏa của NgaPhương Tây tìm ra cách sử dụng tài sản bị phong tỏa của NgaPhương Tây tìm ra cách sử dụng tài sản bị phong tỏa của NgaPhương Tây tìm ra cách sử dụng tài sản bị phong tỏa của NgaPhương Tây tìm ra cách sử dụng tài sản bị phong tỏa của NgaPhương Tây tìm ra cách sử dụng tài sản bị phong tỏa của NgaPhương Tây tìm ra cách sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga

Phương Tây tìm ra cách sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga

ANTD.VN - Khối lượng tài sản bị phong tỏa của Nga trong các ngân hàng phương Tây hiện đã lên tới 400 tỷ USD. Tuy nhiên phương Tây không thể tịch thu số tiền này vì sẽ gây ra khủng hoảng tài chính toàn cầu, tuy nhiên họ đang tìm kẽ hở, đó là sử dụng khoản tiền lãi khổng lồ từ 400 tỷ USD.