Phát huy mọi nguồn lực, sức mạnh trong dân để phát triển

ANTĐ - Ngày 15-11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con thôn Tháp Thượng, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, một trong những đơn vị tiêu biểu về xây dựng nông thôn mới của Hà Nội. 

Phân tích nguyên nhân chủ quan và khách quan để đạt được những thành quả như vậy, Tổng Bí thư nhấn mạnh trước hết là nhờ có chủ trương, đường lối đúng đắn và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Đặc biệt, thôn Tháp Thượng, xã Song Phượng đã phát huy được tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết trong nhà, trong dòng họ, thôn xóm, đoàn kết trong Đảng, trong dân, đoàn kết của Thủ đô và cả nước. Bác Hồ đã nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”.

Điều đó không chỉ đúng trong những năm tháng đấu tranh giành chính quyền, bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước, mà cả trong xây dựng, phát triển ngày nay. Các kỳ Đại hội Đảng đều rút ra bài học kinh nghiệm là phải đoàn kết. Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội và ngay cả Đảng bộ huyện Đan Phượng vừa qua, cũng đều nhấn mạnh, phải phát huy truyền thống văn hiến anh hùng, truyền thống đại đoàn kết, phát huy mọi nguồn lực, mọi sức mạnh trong dân để xây dựng và phát triển.