Pháo phản lực 'Ma cà rồng' RM-70 Vampire NATO thực chất là bản sao của BM-21 Liên XôPháo phản lực 'Ma cà rồng' RM-70 Vampire NATO thực chất là bản sao của BM-21 Liên XôPháo phản lực 'Ma cà rồng' RM-70 Vampire NATO thực chất là bản sao của BM-21 Liên XôPháo phản lực 'Ma cà rồng' RM-70 Vampire NATO thực chất là bản sao của BM-21 Liên XôPháo phản lực 'Ma cà rồng' RM-70 Vampire NATO thực chất là bản sao của BM-21 Liên XôPháo phản lực 'Ma cà rồng' RM-70 Vampire NATO thực chất là bản sao của BM-21 Liên XôPháo phản lực 'Ma cà rồng' RM-70 Vampire NATO thực chất là bản sao của BM-21 Liên XôPháo phản lực 'Ma cà rồng' RM-70 Vampire NATO thực chất là bản sao của BM-21 Liên XôPháo phản lực 'Ma cà rồng' RM-70 Vampire NATO thực chất là bản sao của BM-21 Liên XôPháo phản lực 'Ma cà rồng' RM-70 Vampire NATO thực chất là bản sao của BM-21 Liên XôPháo phản lực 'Ma cà rồng' RM-70 Vampire NATO thực chất là bản sao của BM-21 Liên XôPháo phản lực 'Ma cà rồng' RM-70 Vampire NATO thực chất là bản sao của BM-21 Liên XôPháo phản lực 'Ma cà rồng' RM-70 Vampire NATO thực chất là bản sao của BM-21 Liên XôPháo phản lực 'Ma cà rồng' RM-70 Vampire NATO thực chất là bản sao của BM-21 Liên XôPháo phản lực 'Ma cà rồng' RM-70 Vampire NATO thực chất là bản sao của BM-21 Liên XôPháo phản lực 'Ma cà rồng' RM-70 Vampire NATO thực chất là bản sao của BM-21 Liên XôPháo phản lực 'Ma cà rồng' RM-70 Vampire NATO thực chất là bản sao của BM-21 Liên XôPháo phản lực 'Ma cà rồng' RM-70 Vampire NATO thực chất là bản sao của BM-21 Liên XôPháo phản lực 'Ma cà rồng' RM-70 Vampire NATO thực chất là bản sao của BM-21 Liên XôPháo phản lực 'Ma cà rồng' RM-70 Vampire NATO thực chất là bản sao của BM-21 Liên XôPháo phản lực 'Ma cà rồng' RM-70 Vampire NATO thực chất là bản sao của BM-21 Liên XôPháo phản lực 'Ma cà rồng' RM-70 Vampire NATO thực chất là bản sao của BM-21 Liên Xô

Pháo phản lực 'Ma cà rồng' RM-70 Vampire NATO thực chất là bản sao của BM-21 Liên Xô

ANTD.VN - Pháo phản lực "Ma cà rồng" RM-70 Vampire được một số quốc gia NATO biên chế thực ra là bản sao chép từ pháo BM-21 Grad do Tiệp Khắc thực hiện, sau này được Czech nâng cấp.