Phần Lan lần đầu điều động tiêm kích F/A-18 đến sườn đông NATOPhần Lan lần đầu điều động tiêm kích F/A-18 đến sườn đông NATOPhần Lan lần đầu điều động tiêm kích F/A-18 đến sườn đông NATOPhần Lan lần đầu điều động tiêm kích F/A-18 đến sườn đông NATOPhần Lan lần đầu điều động tiêm kích F/A-18 đến sườn đông NATOPhần Lan lần đầu điều động tiêm kích F/A-18 đến sườn đông NATOPhần Lan lần đầu điều động tiêm kích F/A-18 đến sườn đông NATOPhần Lan lần đầu điều động tiêm kích F/A-18 đến sườn đông NATOPhần Lan lần đầu điều động tiêm kích F/A-18 đến sườn đông NATOPhần Lan lần đầu điều động tiêm kích F/A-18 đến sườn đông NATOPhần Lan lần đầu điều động tiêm kích F/A-18 đến sườn đông NATOPhần Lan lần đầu điều động tiêm kích F/A-18 đến sườn đông NATOPhần Lan lần đầu điều động tiêm kích F/A-18 đến sườn đông NATOPhần Lan lần đầu điều động tiêm kích F/A-18 đến sườn đông NATOPhần Lan lần đầu điều động tiêm kích F/A-18 đến sườn đông NATOPhần Lan lần đầu điều động tiêm kích F/A-18 đến sườn đông NATOPhần Lan lần đầu điều động tiêm kích F/A-18 đến sườn đông NATOPhần Lan lần đầu điều động tiêm kích F/A-18 đến sườn đông NATO

Phần Lan lần đầu điều động tiêm kích F/A-18 đến sườn đông NATO

ANTD.VN - Tiêm kích F-18 của không quân Phần Lan được lệnh điều động đến Romania trong lần đầu tiên triển khai quân đội thuộc khuôn khổ NATO kể từ khi gia nhập.