'Ống phóng của quỷ' RPO-A Shmel, loại vũ khí Nga khiến lính Ukraine kinh hãi'Ống phóng của quỷ' RPO-A Shmel, loại vũ khí Nga khiến lính Ukraine kinh hãi'Ống phóng của quỷ' RPO-A Shmel, loại vũ khí Nga khiến lính Ukraine kinh hãi'Ống phóng của quỷ' RPO-A Shmel, loại vũ khí Nga khiến lính Ukraine kinh hãi'Ống phóng của quỷ' RPO-A Shmel, loại vũ khí Nga khiến lính Ukraine kinh hãi'Ống phóng của quỷ' RPO-A Shmel, loại vũ khí Nga khiến lính Ukraine kinh hãi'Ống phóng của quỷ' RPO-A Shmel, loại vũ khí Nga khiến lính Ukraine kinh hãi'Ống phóng của quỷ' RPO-A Shmel, loại vũ khí Nga khiến lính Ukraine kinh hãi'Ống phóng của quỷ' RPO-A Shmel, loại vũ khí Nga khiến lính Ukraine kinh hãi'Ống phóng của quỷ' RPO-A Shmel, loại vũ khí Nga khiến lính Ukraine kinh hãi'Ống phóng của quỷ' RPO-A Shmel, loại vũ khí Nga khiến lính Ukraine kinh hãi'Ống phóng của quỷ' RPO-A Shmel, loại vũ khí Nga khiến lính Ukraine kinh hãi'Ống phóng của quỷ' RPO-A Shmel, loại vũ khí Nga khiến lính Ukraine kinh hãi'Ống phóng của quỷ' RPO-A Shmel, loại vũ khí Nga khiến lính Ukraine kinh hãi'Ống phóng của quỷ' RPO-A Shmel, loại vũ khí Nga khiến lính Ukraine kinh hãi'Ống phóng của quỷ' RPO-A Shmel, loại vũ khí Nga khiến lính Ukraine kinh hãi'Ống phóng của quỷ' RPO-A Shmel, loại vũ khí Nga khiến lính Ukraine kinh hãi'Ống phóng của quỷ' RPO-A Shmel, loại vũ khí Nga khiến lính Ukraine kinh hãi'Ống phóng của quỷ' RPO-A Shmel, loại vũ khí Nga khiến lính Ukraine kinh hãi'Ống phóng của quỷ' RPO-A Shmel, loại vũ khí Nga khiến lính Ukraine kinh hãi

'Ống phóng của quỷ' RPO-A Shmel, loại vũ khí Nga khiến lính Ukraine kinh hãi

ANTD.VN - "Ống phóng của quỷ" RPO-A Shmel là loại súng phóng lựu nhiệt áp cực kỳ nguy hiểm được lính Nga triển khai trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Loại vũ khí này đã khiến cho lính Ukraine nhiều phen kinh hoàng.