Nhìn từ flycam hai cầu vượt thép trăm tỷ ở nút Mai Dịch đang có nguy cơ chậm tiến độ Nhìn từ flycam hai cầu vượt thép trăm tỷ ở nút Mai Dịch đang có nguy cơ chậm tiến độ Nhìn từ flycam hai cầu vượt thép trăm tỷ ở nút Mai Dịch đang có nguy cơ chậm tiến độ Nhìn từ flycam hai cầu vượt thép trăm tỷ ở nút Mai Dịch đang có nguy cơ chậm tiến độ Nhìn từ flycam hai cầu vượt thép trăm tỷ ở nút Mai Dịch đang có nguy cơ chậm tiến độ Nhìn từ flycam hai cầu vượt thép trăm tỷ ở nút Mai Dịch đang có nguy cơ chậm tiến độ Nhìn từ flycam hai cầu vượt thép trăm tỷ ở nút Mai Dịch đang có nguy cơ chậm tiến độ Nhìn từ flycam hai cầu vượt thép trăm tỷ ở nút Mai Dịch đang có nguy cơ chậm tiến độ Nhìn từ flycam hai cầu vượt thép trăm tỷ ở nút Mai Dịch đang có nguy cơ chậm tiến độ Nhìn từ flycam hai cầu vượt thép trăm tỷ ở nút Mai Dịch đang có nguy cơ chậm tiến độ Nhìn từ flycam hai cầu vượt thép trăm tỷ ở nút Mai Dịch đang có nguy cơ chậm tiến độ Nhìn từ flycam hai cầu vượt thép trăm tỷ ở nút Mai Dịch đang có nguy cơ chậm tiến độ Nhìn từ flycam hai cầu vượt thép trăm tỷ ở nút Mai Dịch đang có nguy cơ chậm tiến độ Nhìn từ flycam hai cầu vượt thép trăm tỷ ở nút Mai Dịch đang có nguy cơ chậm tiến độ Nhìn từ flycam hai cầu vượt thép trăm tỷ ở nút Mai Dịch đang có nguy cơ chậm tiến độ

Nhìn từ flycam hai cầu vượt thép trăm tỷ ở nút Mai Dịch đang có nguy cơ chậm tiến độ

ANTD.VN - Hai cầu vượt bằng thép trăm tỉ tại nút giao Mai Dịch đang có nguy cơ chậm tiến độ vì chưa được duyệt phương án di dời, chặt hạ cây bóng mát trong phạm vi thi công xây dựng