Nhật Bản, Ấn Độ được mời gia nhập 'NATO 2.0'Nhật Bản, Ấn Độ được mời gia nhập 'NATO 2.0'Nhật Bản, Ấn Độ được mời gia nhập 'NATO 2.0'Nhật Bản, Ấn Độ được mời gia nhập 'NATO 2.0'Nhật Bản, Ấn Độ được mời gia nhập 'NATO 2.0'Nhật Bản, Ấn Độ được mời gia nhập 'NATO 2.0'Nhật Bản, Ấn Độ được mời gia nhập 'NATO 2.0'Nhật Bản, Ấn Độ được mời gia nhập 'NATO 2.0'Nhật Bản, Ấn Độ được mời gia nhập 'NATO 2.0'Nhật Bản, Ấn Độ được mời gia nhập 'NATO 2.0'Nhật Bản, Ấn Độ được mời gia nhập 'NATO 2.0'Nhật Bản, Ấn Độ được mời gia nhập 'NATO 2.0'Nhật Bản, Ấn Độ được mời gia nhập 'NATO 2.0'Nhật Bản, Ấn Độ được mời gia nhập 'NATO 2.0'Nhật Bản, Ấn Độ được mời gia nhập 'NATO 2.0'

Nhật Bản, Ấn Độ được mời gia nhập 'NATO 2.0'

ANTD.VN - Nhật Bản, Ấn Độ có thể sớm nhận tư cách thành viên của Liên minh AUKUS - tổ chức được so sánh như "NATO 2.0".