Người dân cùng lực lượng Công an đội nắng lắp điểm chữa cháy công cộng Người dân cùng lực lượng Công an đội nắng lắp điểm chữa cháy công cộng Người dân cùng lực lượng Công an đội nắng lắp điểm chữa cháy công cộng Người dân cùng lực lượng Công an đội nắng lắp điểm chữa cháy công cộng Người dân cùng lực lượng Công an đội nắng lắp điểm chữa cháy công cộng Người dân cùng lực lượng Công an đội nắng lắp điểm chữa cháy công cộng Người dân cùng lực lượng Công an đội nắng lắp điểm chữa cháy công cộng Người dân cùng lực lượng Công an đội nắng lắp điểm chữa cháy công cộng Người dân cùng lực lượng Công an đội nắng lắp điểm chữa cháy công cộng Người dân cùng lực lượng Công an đội nắng lắp điểm chữa cháy công cộng Người dân cùng lực lượng Công an đội nắng lắp điểm chữa cháy công cộng Người dân cùng lực lượng Công an đội nắng lắp điểm chữa cháy công cộng Người dân cùng lực lượng Công an đội nắng lắp điểm chữa cháy công cộng

Người dân cùng lực lượng Công an đội nắng lắp điểm chữa cháy công cộng

ANTD.VN - Kế hoạch số 53 của UBND TP Hà Nội, việc lựa chọn, xây dựng các mô hình an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; phải phát huy thực sự có hiệu quả phương châm bốn tại chỗ khi có cháy, nổ xảy ra. Theo đó, CAH Hoài Đức đã chủ động triển khai kế hoạch bằng các biện pháp và hoàn thành chỉ tiêu 100% mô hình tổ liên gia an toàn PCCC và đang tích cực triển khai điểm chữa cháy công cộng.