'Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine''Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine''Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine''Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine''Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine''Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine''Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine''Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine''Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine''Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine''Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine''Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine''Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine''Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine''Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine''Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine''Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine''Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine'

'Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục thảo luận việc hỗ trợ Ukraine'

ANTD.VN - Quốc hội Mỹ chỉ có thể quay lại thảo luận vấn đề hỗ trợ Ukraine không sớm hơn giữa tháng 3, còn hiện tại chưa có lịch trình rõ ràng.