Máy bay trinh sát săn ngầm IL-38N Nga khiến Nhật Bản phải điều tiêm kích đối phóMáy bay trinh sát săn ngầm IL-38N Nga khiến Nhật Bản phải điều tiêm kích đối phóMáy bay trinh sát săn ngầm IL-38N Nga khiến Nhật Bản phải điều tiêm kích đối phóMáy bay trinh sát săn ngầm IL-38N Nga khiến Nhật Bản phải điều tiêm kích đối phóMáy bay trinh sát săn ngầm IL-38N Nga khiến Nhật Bản phải điều tiêm kích đối phóMáy bay trinh sát săn ngầm IL-38N Nga khiến Nhật Bản phải điều tiêm kích đối phóMáy bay trinh sát săn ngầm IL-38N Nga khiến Nhật Bản phải điều tiêm kích đối phóMáy bay trinh sát săn ngầm IL-38N Nga khiến Nhật Bản phải điều tiêm kích đối phóMáy bay trinh sát săn ngầm IL-38N Nga khiến Nhật Bản phải điều tiêm kích đối phóMáy bay trinh sát săn ngầm IL-38N Nga khiến Nhật Bản phải điều tiêm kích đối phóMáy bay trinh sát săn ngầm IL-38N Nga khiến Nhật Bản phải điều tiêm kích đối phóMáy bay trinh sát săn ngầm IL-38N Nga khiến Nhật Bản phải điều tiêm kích đối phóMáy bay trinh sát săn ngầm IL-38N Nga khiến Nhật Bản phải điều tiêm kích đối phóMáy bay trinh sát săn ngầm IL-38N Nga khiến Nhật Bản phải điều tiêm kích đối phóMáy bay trinh sát săn ngầm IL-38N Nga khiến Nhật Bản phải điều tiêm kích đối phóMáy bay trinh sát săn ngầm IL-38N Nga khiến Nhật Bản phải điều tiêm kích đối phóMáy bay trinh sát săn ngầm IL-38N Nga khiến Nhật Bản phải điều tiêm kích đối phóMáy bay trinh sát săn ngầm IL-38N Nga khiến Nhật Bản phải điều tiêm kích đối phóMáy bay trinh sát săn ngầm IL-38N Nga khiến Nhật Bản phải điều tiêm kích đối phóMáy bay trinh sát săn ngầm IL-38N Nga khiến Nhật Bản phải điều tiêm kích đối phóMáy bay trinh sát săn ngầm IL-38N Nga khiến Nhật Bản phải điều tiêm kích đối phóMáy bay trinh sát săn ngầm IL-38N Nga khiến Nhật Bản phải điều tiêm kích đối phóMáy bay trinh sát săn ngầm IL-38N Nga khiến Nhật Bản phải điều tiêm kích đối phó

Máy bay trinh sát săn ngầm IL-38N Nga khiến Nhật Bản phải điều tiêm kích đối phó

ANTD.VN - Nhật Bản đã điều động chiến đấu cơ để theo dõi và sẵn sàng ngăn chặn máy bay trinh sát săn ngầm Nga khi nó hoạt động trên biển Nhật Bản và biển Hoa Đông.