Từ tháng 8-2021: Áp dụng hàng loạt chính sách mới về tiền lương

Từ tháng 8-2021: Áp dụng hàng loạt chính sách mới về tiền lương

ANTD.VN -  Thông tư 02/2021/TT-BNV và Thông tư 03/2021/TT-BNV có hiệu lực thi hành từ tháng 8-2021 với nhiều quy định mới quan trọng về xếp lương với ngạch công chức chuyên ngành hành chính, đồng thời thay đổi chế độ nâng bậc lương của công chức, viên chức.