Lực lượng Công an đã triển khai đầy đủ các nội dung công việc phục vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở

ANTD.VN - Bắt đầu từ 8h ngày 1-4, Bộ Công an đã triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở trong toàn lực lượng CAND. Thời gian thực hiện liên tục đến ngày 10-4-2019.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 6/12/2017; Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị và tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Bộ Công an được giao các nhiệm vụ: phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện phương án Tổng điều tra, xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí Tổng điều tra của Bộ Công an; Tổ chức điều tra số nhân khẩu trong phạm vi quản lý của Bộ Công an do Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương phân công theo yêu cầu kế hoạch chung của cuộc Tổng điều tra; Lập kế hoạch bảo vệ an toàn cho cuộc tổng điều tra trên phạm vi cả nước.

Lực lượng Công an đã triển khai đầy đủ các nội dung công việc phục vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở ảnh 1

Vừa thực hiện nghiêm yêu cầu Bộ Công an đề ra,  lực lượng Công an còn tích cực phối hợp với chính quyền cơ sở trong thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Căn cứ các nhiệm vụ được phân công, đến nay, Bộ Công an đã triển khai và hoàn thành các nội dung công việc để chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trong phạm vi của Bộ. Theo đó, Bộ Công an đã tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng của Tổng cục Thống kê để hoàn thiện Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương.

Ngày 25-9-2018, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 5744/QĐ-BCA thành lập Ban chỉ đạo và Văn phòng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số Bộ Công an.

Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số Bộ Công an đã ban hành các văn bản để triển khai, cụ thể như: Phương án Tổng điều tra dân số trong Công an nhân dân; Kế hoạch về Bảo vệ cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Kế hoạch về tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra dân số trong Công an nhân dân.

Bộ cũng đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị thành lập Ban chỉ đạo để triển khai thực hiện Tổng điều tra dân số tại đơn vị và triển khai công tác bảo vệ cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019…

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, đến nay, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai đầy đủ các nội dung công việc phục vụ công tác tổng điều tra dân số, đảm bảo thu thập thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng đối tượng.

Ghi nhận về đợt Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại Công an TP. Hà Nội cho thấy, công tác chuẩn bị, sẵn sàng đã được triển khai thực hiện kỹ lưỡng từ nhiều tháng trước đó. Ban Giám đốc CATP đã có Kế hoạch cụ thể đối với các phòng chức năng liên quan, tập trung điều tra nội bộ cán bộ chiến sỹ của từng đơn vị về năng lực trình độ, bằng cấp...để vừa phục vụ yêu cầu chung đặt ra,  vừa nhằm đáp ứng tốt yêu cầu của công tác  quản lý cán bộ.

Bên cạnh đó, CATP cũng tiến hành điều tra số can phạm, phạm nhân tại các cơ sở giam, giữ, để có được số liệu đầy đủ, chính xác nhất.  Bắt đầu từ 8h sáng 1-4, các đơn vị thuộc Công an Hà Nội đã bắt tay vào cuộc, quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ đặt ra.