Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong bảo đảm an ninh, trật tự cơ sở (3):

Kiện toàn chi bộ Công an xã chính quy, đưa chủ trương của Đảng sát với công tác bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

  • 29/10/2020 08:34
  • 0 bình luận
  • Trần Quân - Việt Cường
  • In bài
ANTD.VN - Sau khi Bộ Công an triển khai Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, lực lượng Công an xã chính quy đã phát huy tốt năng lực đánh giá tình hình và giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, vận động nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cùng với đó, các chi bộ Công an xã cũng từng bước được kiện toàn, tham mưu hiệu quả cho Đảng ủy, chính quyền cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.
Kiện toàn chi bộ Công an xã chính quy, đưa chủ trương của Đảng sát với công tác bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở ảnh 1

Lực lượng Công an xã chính quy đã phát huy vai trò nòng cốt, cùng chính quyền, nhân dân địa phương đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội (Trong ảnh: Công an xã Phù Lưu, Ứng Hòa, Hà Nội giúp dân)

Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 15-3-2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã xác định: “Xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. Trước mắt, bố trí Công an xã chính quy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, tiến tới thực hiện thống nhất trong toàn quốc sau khi hoàn thiện các văn bản liên quan”.

Để thực hiện chủ trương xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy theo tinh thần Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 10-8-2018, Đảng ủy Công an Trung ương đã có Văn bản số 594/CV-ĐUCA gửi các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương về việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã. Cho đến nay, các địa phương trong toàn quốc cơ bản đều đã hoàn thành việc bố trí Công an xã chính quy tại 100% các xã, thị trấn với gần 30.000 cán bộ. Cùng với đó, lực lượng Công an xã cũng đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, tiến hành thành lập chi bộ Công an xã và thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự cho Đại hội Đảng bộ tại cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau khi thành lập, chi bộ Công an xã trực thuộc Đảng ủy các xã, thị trấn, các đồng chí chỉ huy Công an xã đã được giới thiệu ứng cử tham gia cấp ủy địa phương. Có thể nói đây là cơ sở để lực lượng Công an xã chính quy phát huy vai trò nòng cốt, cùng chính quyền, nhân dân địa phương xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội. Việc thành lập chi bộ Công an xã cũng là điều kiện thuận lợi để lực lượng Công an chính quy tham mưu với Đảng ủy, UBND xã, thị trấn triển khai có hiệu quả các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, duy trì hiệu quả mối quan hệ phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

Với sự ra đời của các chi bộ Công an xã chính quy, lực lượng Công an cơ sở vừa nhận chỉ đạo của ngành cấp trên, vừa trực tiếp chịu sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, thị trấn nên có điều kiện tiếp nhận, tham gia vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; kịp thời nắm bắt các chủ trương, kế hoạch phát triển chung của địa phương để đưa ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn. Nếu như trước đây, Nghị quyết về lĩnh vực an ninh, trật tự của Đảng ủy các xã, thị trấn thường bao trùm tất cả các lĩnh vực liên quan thì nay, căn cứ vào tình hình địa bàn cũng như chỉ đạo của cấp trên, các chi bộ Công an xã chính quy sẽ xây dựng, ban hành Nghị quyết chuyên đề theo từng nội dung cụ thể để tập trung chỉ đạo, đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và phát huy hiệu quả các mô hình quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Việc có Nghị quyết, kế hoạch hành động, biện pháp cụ thể đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự sát với tình hình thực tiễn của địa phương sẽ góp phần giúp cho tình hình an ninh, trật tự có những chuyển biến rõ nét; những vướng mắc, ý kiến của quần chúng nhân dân sẽ được lắng nghe, giải quyết thấu đáo ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”, phát sinh phức tạp. Như vậy, có thể nói việc có tổ chức Đảng trong lực lượng công an sẽ giúp quá trình triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở thuận lợi hơn.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”. Thực tiễn đã chứng minh rằng, dù bất cứ giai đoạn nào của cách mạng thì các chi bộ Đảng luôn có vị trí, tầm quan trọng đặc biệt, là gốc rễ, nền móng của Đảng, là hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở, trực tiếp đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đi vào cuộc sống, đồng thời là nhịp cầu nối liền giữa Đảng với quần chúng, nơi kết nạp, rèn luyện và sàng lọc đảng viên. Với việc thành lập các chi bộ Công an xã chính quy, hiệu quả bước đầu của tổ chức đảng trong lực lượng Công an xã đã được khẳng định.

Nó không chỉ tạo được sự đồng thuận cao trong cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương mà còn từng bước khắc phục những khó khăn, bất cập trước đây trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở. Thực tiễn cho thấy, tình hình an ninh, trật tự cơ sở, đặc biệt là tại các khu vực nông thôn, miền núi luôn diễn biến, tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, nếu không chủ động phòng ngừa, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Với việc thành lập các chi bộ Công an xã trực thuộc, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy xã sẽ góp phần kịp thời phổ biến, quán triệt cho người dân nắm vững và chấp hành đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa phương, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, đồng thời kiên quyết đấu tranh với các quan điểm, hành vi nói, viết và làm trái với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các chi bộ Công an xã chính quy cũng sẽ tham mưu giúp Đảng ủy - UBND xã, thị trấn các hình thức, biện pháp, kế hoạch để duy trì và nhân rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình về an ninh, trật tự như: “Tự phòng, tự quản về an ninh, trật tự”, “Dòng họ tự quản về an ninh, trật tự”, “Ngõ xóm tự quản về an ninh, trật tự”... đẩy mạnh hoạt động cụm liên kết an ninh, trật tự với các xã giáp ranh. Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã hội tổ chức các chương trình tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong thời gian tới, để phát huy hơn nữa hiệu quả của Công an xã chính quy trong bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, với vai trò là hạt nhân chính trị trong lực lượng Công an xã, các chi bộ Công an xã cần phải luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng về an ninh, trật tự, bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt các chi bộ cần nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, có phẩm chất chính trị, gương mẫu, vững về nghiệp vụ đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trong tình hình hiện nay.

Kiện toàn chi bộ Công an xã chính quy, đưa chủ trương của Đảng sát với công tác bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở ảnh 2

“Đến nay, các địa phương trong toàn quốc đã hoàn thành xong việc bố trí Công an xã chính quy tại 100% các xã, thị trấn với gần 30.000 cán bộ, chiến sĩ.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an xác định bố trí Công an xã chính quy chính là cách để lực lượng Công an được gần dân hơn, nắm chắc tình hình, phục vụ nhân dân tốt hơn, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc hơn; đi đôi với đổi mới phương thức hoạt động để Công an xã chính quy thực sự là chỗ dựa của nhân dân, theo phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.

Vấn đề xây dựng thế trận “an ninh nhân dân” - “thế trận lòng dân” có vai trò hết sức quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an nhân dân là nòng cốt. Việc bố trí Công an cấp xã chính quy là xây dựng một cấp Công an với đầy đủ tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trang bị phương tiện nghiệp vụ để thực hiện công tác tham mưu, trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự tại địa bàn xã.

Như vậy, lực lượng Công an trực tiếp gần dân hơn, gắn bó mật thiết với nhân dân, đủ khả năng giải quyết công việc ngay từ cơ sở, nhanh chóng nắm bắt giải quyết những những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng Công an vận động, hướng dẫn, tổ chức cho quần chúng nhân dân tham gia có chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm ngay từ cơ sở. Khi người dân tin tưởng, hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, cũng chính là góp phần quan trọng trong xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững chắc”.

Đại tướng Tô Lâm (Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an)

(Còn tiếp)

Bài 4: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở vững mạnh, xứng tầm nhiệm vụ

Tin cùng chuyên mục