Khẩn trương đưa Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII vào đời sống

ANTD.VN -Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị các địa phương, đơn vị phải căn cứ vào thực tiễn của mình để xây dựng lộ trình, kế hoạch, phân công trách nhiệm, khẩn trương đưa nghị quyết Trung ương 6 khóa XII vào đời sống.
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị các địa phương không chỉ nắm chắc, thống nhất ý chí và hành động mà phải căn cứ vào thực tiễn của địa phương mình để khẩn trương đưa nghị quyết Trung ương 6 khóa XII vào đời sống.
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị các địa phương không chỉ nắm chắc, thống nhất ý chí và hành động mà phải căn cứ vào thực tiễn của địa phương mình để khẩn trương đưa nghị quyết Trung ương 6 khóa XII vào đời sống.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu khai mạc hội nghị, sáng 29-11

Ngày 29-11, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 29 và 30-11.

Phát biểu khai mạc hội nghị sáng nay, 29-11, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho biết, Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng.

Trong đó có 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, 4 nghị quyết mà Hội nghị Trung ương 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Vì vậy, đây là những vấn đề rất khó, phức tạp và nhạy cảm liên quan đến đổi mới, phát triển xã hội, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế và những vấn đề lý luận cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân; về quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội, đồng thời cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân…

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng lưu ý, việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết đòi hỏi mỗi tập thể, cá nhân từ vị trí, trách nhiệm và yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, liên hệ với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động; bố trí nguồn lực, phân công trách nhiệm, nỗ lực hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Phải tạo ra được những chuyển biến rõ rệt trong đời sống xã hội ở những lĩnh vực mà nghị quyết đề cập. 

Ngoài ra, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, cần tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện nghị quyết. Trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, cấp ủy các cấp cần tổng hợp những đề xuất, kiến nghị, kiên quyết đấu tranh với những ý kiến không mang tính chất xây dựng.

Cũng trong sáng nay, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. 

Dự kiến chiều nay, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ sẽ giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. 

Sáng mai, 30-11, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ sẽ giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.