Hội thi thể hiện trí tuệ, bản lĩnh chính trị của Trung đoàn Cảnh sát Bảo vệ mục tiêuHội thi thể hiện trí tuệ, bản lĩnh chính trị của Trung đoàn Cảnh sát Bảo vệ mục tiêuHội thi thể hiện trí tuệ, bản lĩnh chính trị của Trung đoàn Cảnh sát Bảo vệ mục tiêuHội thi thể hiện trí tuệ, bản lĩnh chính trị của Trung đoàn Cảnh sát Bảo vệ mục tiêuHội thi thể hiện trí tuệ, bản lĩnh chính trị của Trung đoàn Cảnh sát Bảo vệ mục tiêuHội thi thể hiện trí tuệ, bản lĩnh chính trị của Trung đoàn Cảnh sát Bảo vệ mục tiêuHội thi thể hiện trí tuệ, bản lĩnh chính trị của Trung đoàn Cảnh sát Bảo vệ mục tiêuHội thi thể hiện trí tuệ, bản lĩnh chính trị của Trung đoàn Cảnh sát Bảo vệ mục tiêuHội thi thể hiện trí tuệ, bản lĩnh chính trị của Trung đoàn Cảnh sát Bảo vệ mục tiêuHội thi thể hiện trí tuệ, bản lĩnh chính trị của Trung đoàn Cảnh sát Bảo vệ mục tiêuHội thi thể hiện trí tuệ, bản lĩnh chính trị của Trung đoàn Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu

Hội thi thể hiện trí tuệ, bản lĩnh chính trị của Trung đoàn Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu

ANTD.VN -Ngày 24-12, tại Hà Nội, Trung đoàn Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu - Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tổ chức Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 4- khóa XII; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.