Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì khai mạc hội nghị Trung ương 8Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì khai mạc hội nghị Trung ương 8Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì khai mạc hội nghị Trung ương 8Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì khai mạc hội nghị Trung ương 8Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì khai mạc hội nghị Trung ương 8Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì khai mạc hội nghị Trung ương 8Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì khai mạc hội nghị Trung ương 8Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì khai mạc hội nghị Trung ương 8Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì khai mạc hội nghị Trung ương 8Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì khai mạc hội nghị Trung ương 8Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì khai mạc hội nghị Trung ương 8Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì khai mạc hội nghị Trung ương 8Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì khai mạc hội nghị Trung ương 8Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì khai mạc hội nghị Trung ương 8Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì khai mạc hội nghị Trung ương 8Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì khai mạc hội nghị Trung ương 8Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì khai mạc hội nghị Trung ương 8Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì khai mạc hội nghị Trung ương 8Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì khai mạc hội nghị Trung ương 8

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì khai mạc hội nghị Trung ương 8

ANTD.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Hội nghị Trung ương 8 lần này sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề trọng đại, phức tạp, nhạy cảm, có ý nghĩa rất quan trọng.