Hành động của Nga và Trung Quốc đang buộc Mỹ từ bỏ đồng đô la?Hành động của Nga và Trung Quốc đang buộc Mỹ từ bỏ đồng đô la?Hành động của Nga và Trung Quốc đang buộc Mỹ từ bỏ đồng đô la?Hành động của Nga và Trung Quốc đang buộc Mỹ từ bỏ đồng đô la?Hành động của Nga và Trung Quốc đang buộc Mỹ từ bỏ đồng đô la?Hành động của Nga và Trung Quốc đang buộc Mỹ từ bỏ đồng đô la?Hành động của Nga và Trung Quốc đang buộc Mỹ từ bỏ đồng đô la?Hành động của Nga và Trung Quốc đang buộc Mỹ từ bỏ đồng đô la?Hành động của Nga và Trung Quốc đang buộc Mỹ từ bỏ đồng đô la?Hành động của Nga và Trung Quốc đang buộc Mỹ từ bỏ đồng đô la?Hành động của Nga và Trung Quốc đang buộc Mỹ từ bỏ đồng đô la?Hành động của Nga và Trung Quốc đang buộc Mỹ từ bỏ đồng đô la?Hành động của Nga và Trung Quốc đang buộc Mỹ từ bỏ đồng đô la?Hành động của Nga và Trung Quốc đang buộc Mỹ từ bỏ đồng đô la?

Hành động của Nga và Trung Quốc đang buộc Mỹ từ bỏ đồng đô la?

ANTD.VN - Mỹ nhiều khả năng sẽ buộc phải từ bỏ đồng đô la ở định dạng hiện tại và chấp nhận dùng kim loại quý để thanh toán.