Hà Nội định hình dáng vóc Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại Hà Nội định hình dáng vóc Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại Hà Nội định hình dáng vóc Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại Hà Nội định hình dáng vóc Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại Hà Nội định hình dáng vóc Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại Hà Nội định hình dáng vóc Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại Hà Nội định hình dáng vóc Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại Hà Nội định hình dáng vóc Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại Hà Nội định hình dáng vóc Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại Hà Nội định hình dáng vóc Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại Hà Nội định hình dáng vóc Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại Hà Nội định hình dáng vóc Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại

Hà Nội định hình dáng vóc Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại

ANTD.VN -  Hà Nội đã và đang quyết tâm triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông quan trọng không chỉ đảm bảo kết nối, tạo động lực phát triển mới mà còn mang đến bức tranh nhiều màu sắc về Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.