Hà Nội cắt giảm 17 phó giám đốc sở, 142 trưởng, phó phòng

  • 23/03/2018 07:00
  • 0 bình luận
  • Phương Mai
  • In bài
ANTD.VN - Từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, thành phố Hà Nội đã giảm được 17/82 Phó Giám đốc Sở (tỷ lệ giảm 20,7%); 26/182 trưởng phòng (tỷ lệ giảm 14,2%); 116/517 Phó trưởng phòng (tỷ lệ giảm 22,4%).  

Thông tin từ HĐND TP Hà Nội, từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, trên cơ sở Nghị quyết của HĐND TP, các đơn vị hành chính, sự nghiệp của thành phố đã khẩn trương thực hiện công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy của từng cấp, ngành theo hướng tinh gọn, không chồng chéo chức năng nhiệm vụ.

Về kết quả của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đối với các cơ quan hành chính, thành phố đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy 22 Sở và tương đương (giảm một là Ban chỉ đạo GPMB TP).

Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, lãnh đạo cấp Sở và cấp phòng, ban trực thuộc đã tinh gọn hơn trước, giảm được: 46/204 phòng với tỷ lệ giảm 22,5%; về bộ máy lãnh đạo: 17/82 Phó Giám đốc Sở với tỷ lệ giảm 20,7%; 26/182 Trưởng phòng với  tỷ lệ giảm 14,2%; 116/517 Phó trưởng phòng với tỷ lệ giảm 22,4%.

Hà Nội cắt giảm 17 phó giám đốc sở, 142 trưởng, phó phòng ảnh 1

Hà Nội cắt giảm, sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả

Đến nay, các cơ quan hành chính thuộc thành phố đã hoàn thiện đề án vị trí việc làm, có bản mô tả và khung năng lực của từng vị trí việc làm.

Đối với các đơn vị sự nghiệp, thành phố đã tổ chức thực hiện tốt việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ngành thành phố giảm từ 401 đơn vị xuống còn 280 đơn vị, với tỷ lệ giảm tương ứng 30,2%; Thực hiện tổ chức lại Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất 3 quỹ.

Cùng đó, Hà Nội đã thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của các Ban QLDA, sau sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, tổng số Ban QLDA trên địa bàn thành phố giảm từ 70 Ban xuống còn 41 Ban (giảm 29 Ban = 41,4%).

Trên cơ sở 26 Ban QLDA thuộc UBND, các sở, ngành của thành phố, đã tiến hành kiện toàn, sắp xếp lại và ban hành 05 quyết định về việc hợp nhất và thành lập 5 Ban QLDA thuộc UBND TP.

Kết quả của việc sắp xếp tại tổ chức, bộ máy đối với 5 Ban QLDA này là: giảm 73/108 phòng  với tỷ lệ 67,6%, 177/308 lãnh đạo trưởng phó đơn vị, trưởng phó phòng với tỷ lệ 57,5%; giảm được 7/23 trụ sở làm việc với tỷ lệ 30,4%.

Đối với các đơn vị sự nghiệp cấp huyện, thành phố đã tiến hành sắp xếp lại và thành lập Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, sau sắp xếp còn 96 đơn vị sự nghiệp cấp huyện, giảm được 110/206 đơn vị với tỷ lệ giảm 53,4%.

Đối với biên chế hành chính, HĐND TP đã thực hiện giao biên chế công chức đã có sự giảm dần từng năm. Việc thực hiện giao biên chế công chức giảm này đã thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, theo số giao của Bộ Nội vụ, đồng thời thực hiện theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2016 và năm 2017, HĐND TP đã giao biên chế hành chính mỗi năm giảm tỷ lệ 1,5% so với năm trước.

Tin cùng chuyên mục