Giải quyết điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy tại xã, phường, thị trấn

ANTD.VN - Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia phối hợp phòng, chống ma túy, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 305/KH-UBND về triển khai thực hiện Dự án “Giải quyết điểm, tụ điểm và chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ma tuý tại xã, phường, thị trấn”.