Doanh nghiệp Hà Nội quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

ANTĐ - Ngày 11-5, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội đã tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung Ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị khóa XI “Về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011-2020” và 9 Chương trình công tác của BCH Đảng bộ TP khóa XV. 

Ông Nguyễn Viết Xô, Bí thư Đảng ủy khối cho biết, việc học tập quán triệt và tổ chức  thực hiện Nghị quyết của Trung ương và Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng để cán bộ, đảng viên và người lao động hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, quan điểm chỉ đạo và những nội dung cơ bản của các văn kiện này. Đồng thời, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ khối nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 4, tạo động lực mới và sức mạnh tổng hợp để đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa của các doanh nghiệp thuộc khối từ nay đến năm 2015 và những năm tiếp theo.