Đề xuất mới nhất của Bộ Công an về giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân

  • 30/08/2021 10:52
  • 0 bình luận
  • L.H
  • In bài
ANTD.VN - Dự thảo Thông tư quy định quy trình giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân đang được Bộ Công an đưa ra lấy ý kiến nêu rõ, trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, người có thẩm quyền phải gửi quyết định này cho người khiếu nại, người bị khiếu nại.

Dự thảo Thông tư gồm 3 chương 26 điều quy định quy trình giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật và quyết định về chế độ chính sách của cơ quan, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền trong CAND.

Đối tượng áp dụng bao gồm: Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương có thẩm quyền giải quyết khiếu nại; cơ quan, đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại trong CAND. Người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương.

Theo Dự thảo, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật, quyết định về chế độ chính sách thuộc thẩm quyền giải quyết mà không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 11 Luật Khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc lần hai phải thụ lý giải quyết và thông báo việc thụ lý bằng văn bản cho người khiếu nại hoặc người đại diện, người được ủy quyền, luật sư, trợ giúp viên pháp lý của người khiếu nại (sau đây gọi chung là người đại diện hợp pháp của người khiếu nại).

Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung và cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại thì tiến hành thụ lý, trong đơn khiếu nại phải có đầy đủ chữ ký của những người cùng khiếu nại về nội dung đó và có văn bản cử người đại diện theo Điều 7 Nghị định 124/2020/NĐ-CP.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành thông báo thụ lý hoặc thông báo không thụ lý giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính phải gửi đến người khiếu nại hoặc người đại diện hợp pháp của người khiếu nại và cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chuyển khiếu nại đến (nếu có).

Trường hợp khiếu nại quyết định kỷ luật, quyết định về chế độ chính sách thì gửi thông báo đến người khiếu nại…

Về việc gửi quyết định giải quyết khiếu nại, Dự thảo quy định, đối với quyết định giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật, quyết định về chế độ chính sách của cán bộ, chiến sĩ Công an:

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có trách nhiệm gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra cùng cấp.

Cũng theo Dự thảo, trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có trách nhiệm công khai quyết định giải quyết khiếu nại bằng một trong các hình thức:

Công bố tại cơ quan, đơn vị nơi người bị khiếu nại công tác. Thành phần tham dự quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư này; trước khi tiến hành công khai, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải có văn bản thông báo trước 3 ngày làm việc.

Niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của cơ quan, đơn vị đã giải quyết khiếu nại.

Thời gian niêm yết quyết định giải quyết khiếu nại ít nhất là 15 ngày, kể từ ngày niêm yết; Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

Tin cùng chuyên mục