Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

ANTD.VN - Sau gần 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, ngày 22-12, Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) đã bế mạc, hoàn thành các nội dung theo kế hoạch đề ra.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của Thành phố khẩn trương ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đi thẳng vào nội dung, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện, phân công rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm yêu cầu chủ động, đồng bộ, thống nhất.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, mỗi cán bộ chủ chốt, trên cương vị công tác của mình, cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo tiền đề và động lực mạnh mẽ để năm 2017, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ đề “Năm kỷ cương hành chính”, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đặc biệt, cần thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017; quan tâm chăm lo thiết thực đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, để nhân dân vui Tết, đón Xuân vui tươi, lành mạnh, tình nghĩa, an toàn, tiết kiệm.

“Thành ủy sẽ thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện chương trình hành động của cấp ủy cơ sở, xác định những việc cần làm và phải kiên quyết làm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị sát với tình hình thực tế, đem lại hiệu quả thiết thực”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nói.