Đã từ chối nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 vẫn được nộp hồ sơ nhận lại

  • 30/11/2021 16:48
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có hướng dẫn khi người lao động tự nguyện không nhận hỗ trợ sau đó thay đổi đề nghị được hưởng hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp và ngược lại.
Đã từ chối nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 vẫn được nộp hồ sơ nhận lại ảnh 1

Nhằm thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn 3818/BHXH-CSXH năm 2021.

Theo đó, khi người lao động tự nguyện không nhận hỗ trợ sau đó thay đổi đề nghị được hưởng hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp và ngược lại được giải quyết như sau:

Trường hợp tự nguyện không nhận hỗ trợ sau đó thay đổi đề nghị được hưởng hỗ trợ

Chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021, người lao động đã từ chối nhận hỗ trợ trên danh sách chi trả trước đó, sau đó lại có nhu cầu nhận hỗ trợ thì:

Lập đề nghị hưởng hỗ trợ Mẫu số 04 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg gửi cơ quan bảo hiểm xã hội để giải quyết, chi trả hỗ trợ cho người lao động theo hướng dẫn tại Công văn 3068/BHXH-CSXH.

Trường hợp đã đề nghị nhận hỗ trợ sau đó thay đổi tự nguyện không nhận hỗ trợ

Trường hợp này sẽ được giải quyết tại từng bộ phận như sau:

Bộ phận Tiếp nhận - Trả kết quả, hướng dẫn người lao động và đơn vị thực hiện như sau:

Đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đề nghị đơn vị lập riêng danh sách các đối tượng này theo Mẫu số 02 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg ghi rõ tại cột ghi chú "đã đề nghị hưởng hỗ trợ nay đề nghị tự nguyện không nhận hỗ trợ" và nộp trả cho cơ quan bảo hiểm xã hội số tiền người lao động từ chối nhận (nếu đã nhận tiền hỗ trợ).

Đối với người lao động đã dừng tham gia Bảo hiểm xã hội đã nộp Mẫu 04 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg thì gửi đề nghị tự nguyện không nhận hỗ trợ đồng thời nộp lại tiền hỗ trợ nếu đã nhận cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Chuyển danh sách Mẫu số 02 đến Phòng/Bộ phận Quản lý thu và đề nghị tự nguyện không nhận hỗ trợ của các đối tượng nêu trên dến Phòng/Bộ phận Cấp số, Thẻ.

Phòng/Bộ phận Quản lý thu và Phòng/Bộ phận Cấp sổ, Thẻ.

Trường hợp Phòng/Bộ phận Quản lý thu và Phòng/Bộ phận Cấp số, Thẻ chưa lập danh sách Mẫu 02a/BHXH và Mẫu 02b/BHXH thì cập nhật vào hệ thống dữ liệu các trường hợp tự nguyện không nhận hỗ trợ.

Trường hợp đã được rà soát dữ liệu và lập vào Mẫu 02a/BHXH và Mẫu 02b/BHXH thì chuyển ngay đề nghị không nhận hỗ trợ của người lao động và danh sách Mẫu số 02 do đơn vị lập riêng đối với các trường hợp này đến Phòng/Bộ phận chế độ Bảo hiểm xã hội.

Phòng/Bộ phận chế độ Bảo hiểm xã hội

Trường hợp chưa giải quyết thì thực hiện từ chối xét duyệt chuyển trả lại Phòng/Bộ phận Quản lý thu (ghi rõ lý do: người lao động tự nguyện không nhận hỗ trợ) để Phòng/Bộ phận Quản lý thu cập nhật lại đối tượng này trên hệ thống.

Trường hợp đã giải quyết thì lập ngay Mẫu 03a/BHXH và Mẫu 03b/BHXH (phần điều chỉnh giảm; lý do điều chỉnh ghi rõ "đã đề nghị hưởng hỗ trợ nay đề nghị tự nguyện không nhận hỗ trợ").

Phòng/Bộ phận KH-TC

Trường hợp chưa chi trả cho người lao động: Dừng chi trả cho người lao động

(Căn cứ vào danh sách theo Mẫu 03a/BHXH và Mẫu 03b/BHXH do Phòng/Bộ phận Chế độ bảo hiểm xã hội chuyển sang).

Nếu người lao động chưa có tên trên danh sách theo mẫu số 11/BHXH (ban hành kèm theo Công văn 3651/BHXH-TCKT ngày 12/11/2021 của BHXH Việt Nam), không tổng hợp vào danh sách chi trả theo mẫu số 11/BHXH.

Nếu người lao động đã có tên trên danh sách theo mẫu số 11/BHXH kèm ủy nhiệm chi gửi ngân hàng, liên hệ ngay với ngân hàng để dừng chi trả cho người lao động.

Trường hợp đã chi trả cho người lao động: Thực hiện thu hồi số tiền đã chi trả về quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

(Căn cứ danh sách theo Mẫu 03a/BHXH và Mẫu 03b/BHXH do Phòng/Bộ phận Chế độ bảo hiểm xã hội chuyển sang).

Công văn 3818/BHXH-CSXH được ban hành ngày 25/11/2021.

Tin cùng chuyên mục