Yêu cầu cán bộ, chiến sỹ chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh, tư thế, tác phong, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân

Yêu cầu cán bộ, chiến sỹ chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh, tư thế, tác phong, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân

ANTD.VN -  Đó là nội dung chỉ đạo của đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội tại Công văn số 3722, ngày 21/5/2021, trong đó, Giám đốc CATP yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc việc chấn chỉnh chấp hành điều lệnh, tư thế, tác phong, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sỹ và chịu trách nhiệm trước Giám đốc CATP nếu để xảy ra sai sót, vi phạm.