Công an nhân dân là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám thành công; 78 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945/ 19-8-2023); 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005/ 19-8-2023). Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chia sẻ với báo chí nhiều nội dung quan trọng về truyền thống Anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân (CAND) và những vấn đề đặt ra đối với công tác Công an trong tình hình hiện nay.

- Phóng viên: Trải qua 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CAND lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc. Xin Bộ trưởng khái quát những thành tích nổi bật đó của lực lượng CAND?

Công an nhân dân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ

Công an nhân dân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ

- Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an: Ra đời trong những ngày Cách mạng Tháng Tám lịch sử, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Trung ương Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước cùng sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, có hiệu quả của Quân đội nhân dân, các cấp, các ngành, lực lượng CAND đã không ngừng tiếp nối, phát huy truyền thống Anh hùng vẻ vang, ngày càng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực sự là lực lượng vũ trang cách mạng trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành của Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và nhân dân. Qua các thời kỳ, lực lượng CAND đã đóng góp đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ Công an đã anh dũng hy sinh hoặc cống hiến một phần xương máu của mình vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Ngay trong thời bình, từ năm 1975 đến nay, lực lượng CAND có hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ hy sinh và hàng nghìn đồng chí bị thương khi làm nhiệm vụ.

Mọi nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân đều là nhiệm vụ hết sức vẻ vang, toàn lực lượng tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc hơn nữa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân”.

Đại tướng Tô Lâm(Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an)

Những năm gần đây, lực lượng CAND luôn chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước những vấn đề cơ bản, chiến lược trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại và an ninh, trật tự. Phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự, chủ động phòng ngừa, đẩy lùi từ sớm, từ xa các thách thức, mối đe dọa, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, kiềm chế, kéo giảm tội phạm, kịp thời xử lý có hiệu quả các vấn đề phức tạp nổi lên, không để bị động, bất ngờ; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt được nhiều kết quả quan trọng...

Cùng với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, lực lượng CAND làm tốt công tác an sinh xã hội với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”; triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế; gương mẫu, đi đầu trên nhiều mặt công tác như: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, trong chuyển đổi số quốc gia, cải cách thủ tục hành chính... Đặc biệt là lực lượng CAND đã gương mẫu đi đầu trong quán triệt, triển khai thực hiện, góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra.

Những kết quả, thành tích đó đã đóng góp rất quan trọng trong xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, củng cố và nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

- CAND Việt Nam trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng luôn luôn đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để rèn luyện, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Xin Bộ trưởng đánh giá về vai trò, ý nghĩa của Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc? Trong thời gian tới lực lượng CAND sẽ có những giải pháp gì để phát huy vai trò của nhân dân trong sự nghiệp đảm bảo an ninh, trật tự?

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Giữ gìn trật tự, an ninh trước hết là việc của Công an, Bộ đội, Cảnh sát”. Nhưng để đạt được hiệu quả cao thì “Việc giữ gìn trật tự, an ninh càng phải dựa vào sáng kiến và lực lượng của nhân dân”; “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”. Qua thực tiễn cho thấy quần chúng nhân dân là yếu tố quyết định thắng lợi của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự.

Nhận thức vai trò to lớn của nhân dân, Đảng, Nhà nước ta và lực lượng CAND luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; coi đây là một trong những phong trào cách mạng của Đảng, Nhà nước; một trong những biện pháp công tác cơ bản để đấu tranh phòng, chống tội phạm, nền tảng cơ bản của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng là điều kiện để nhân dân thực hiện quyền làm chủ trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự. Để phát huy vai trò to lớn của nhân dân, ghi nhận truyền thống đoàn kết gắn bó máu thịt giữa Công an với nhân dân, ngày 13-6-2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 521/QĐ-TTg lấy ngày 19-8 hàng năm là Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và vai trò nòng cốt của lực lượng CAND, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã huy động được sự vào cuộc, phối hợp chặt chẽ của các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương và đông đảo quần chúng nhân dân. Phong trào ngày càng phát triển sâu rộng với nội dung, hình thức được đổi mới, sáng tạo, kết hợp giữa các loại hình truyền thống với các phương pháp hiện đại có ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, góp phần quan trọng xây dựng, củng cố thế trận lòng dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự. Nhân dân đã phát huy vai trò làm chủ và thực sự là “tai mắt”, là chỗ dựa tin cậy giúp lực lượng Công an đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

“Công an nhân dân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ”; trong suốt 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, luôn thể hiện phẩm chất anh hùng, bản lĩnh kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, thậm chí hy sinh, lập nhiều chiến công nối tiếp chiến công, giữ vững vai trò nòng cốt trong bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đóng góp rất quan trọng trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Để tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong sự nghiệp đảm bảo an ninh, trật tự, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn quán triệt phương châm, nguyên tắc “Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”; “Mọi hoạt động của lực lượng CAND đều đặt lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết, trước hết”; triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tập trung làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo thế chủ động trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự.

Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong CAND; tích cực vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân hiểu rõ về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia cùng lực lượng Công an phòng ngừa và đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Duy trì, giữ vững mối liên hệ mật thiết với nhân dân; tổ chức thường xuyên, hiệu quả các diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” để nhân dân góp ý, phê bình, xây dựng lực lượng CAND; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, trật tự thực sự gần dân, hiểu dân, vì nhân dân phục vụ; gắn với thực hiện xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công an nhân dân giữ vững vai trò nòng cốt trong bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đóng góp rất quan trọng trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân

Công an nhân dân giữ vững vai trò nòng cốt trong bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đóng góp rất quan trọng trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân

- Thời gian qua, Bộ Công an đã lập nhiều chiến công trong đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần làm trong sạch bộ máy và giữ kỷ cương, phép nước; kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Nhân dịp này, xin Bộ trưởng có thể gửi thông điệp tới người dân, nhất là với đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam để giúp họ vững lòng “vượt sóng” tiếp tục xây dựng đất nước phồn vinh, người dân được sống trong ấm no, hạnh phúc?

- Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được những kết quả rõ nét, ngày càng đi vào chiều sâu, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Qua đó đã củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, làm trong sạch bộ máy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đồng thời khắc phục nhiều sơ hở trong quản lý kinh tế, quản lý xã hội, quản lý cán bộ, tăng cường sự minh bạch của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Trước những khó khăn, thách thức do chịu tác động kép cả từ các yếu tố bên ngoài cùng những hạn chế, bất cập nội tại của nền kinh tế, việc triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Bộ Công an sẽ tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chức năng, nhiệm vụ được giao để sát cánh cùng với mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đội ngũ doanh nghiệp trong phát triển, phục hồi sản xuất kinh doanh. Trong đó, xác định quan điểm, tinh thần xuyên suốt là “An ninh để phát triển, phát triển để đảm bảo an ninh”. Chủ động nắm tình hình, đánh giá, dự báo những yếu tố tác động đối với quá trình tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, nhất là những phức tạp nổi lên liên quan đến an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội, trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh để tham mưu, đề xuất hướng giải quyết kịp thời.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong CAND theo phương châm “Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực”; đẩy nhanh ứng dụng dữ liệu dân cư; đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan tham mưu Chính phủ tiếp tục tháo gỡ vướng mắc trên tinh thần hỗ trợ tối đa doanh nghiệp, nhưng phải đảm bảo chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Triển khai đồng bộ các giải pháp giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; chú trọng bảo đảm an ninh con người, an ninh công nhân, an ninh, trật tự tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; phòng ngừa, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc có thể nảy sinh liên quan đến an ninh, trật tự ngay từ sớm và tại cơ sở; góp phần tạo môi trường thuận lợi, an ninh, an toàn để các doanh nghiệp tin tưởng, an tâm sản xuất, kinh doanh.

Bộ Công an tiếp tục gương mẫu đi đầu, quyết tâm thực hiện công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”. Mọi người dân và doanh nghiệp vừa là đối tượng bảo vệ, đối tượng phục vụ của lực lượng CAND, đồng thời là một trong những lực lượng trực tiếp tham gia sự nghiệp đảm bảo an ninh, trật tự. Vì vậy, chúng tôi mong muốn mọi người dân, tổ chức, doanh nghiệp luôn đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, ngày càng có nhiều đóng góp quan trọng hơn nữa, giúp sức chung tay cùng với lực lượng CAND trong đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh, an toàn, phát triển.

- Sau 5 năm triển khai mô hình tổ chức bộ máy Bộ Công an theo Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 01/2018/NĐ-CP của Chính phủ, xin Bộ trưởng đánh giá kết quả bước đầu đạt được như thế nào? Thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp gì để xây dựng tổ chức bộ máy các cấp thực sự như Nghị quyết số 22-NQ/TW đã nêu “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”?

- Triển khai tổ chức bộ máy của Bộ Công an theo Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 01/2018/NÐ-CP của Chính phủ là một bước triển khai các quan điểm của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng lực lượng CAND đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; là bước quan trọng tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ðảng đối với CAND.

Qua việc sắp xếp, đổi mới, tổ chức bộ máy của Bộ Công an đã giảm tầng nấc trung gian; tăng cường được sự lãnh đạo trực tiếp, tập trung của lãnh đạo Bộ, Công an địa phương đối với các mặt công tác; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chiến đấu. Đồng thời, tạo điều kiện để phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trao quyền hạn thực chất, đầy đủ, tương xứng với chức năng, nhiệm vụ của Công an các cấp. Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy cũng tạo thuận lợi trong thực hiện chính sách cán bộ; kiện toàn một bước đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, gắn với việc thực hiện chủ trương bố trí người đứng đầu Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện và cả cấp xã không phải là người địa phương; là tiền đề để từng bước điều chỉnh, sắp xếp bố trí lực lượng theo hướng tăng cường cho cơ sở và lực lượng trực tiếp chiến đấu... Việc kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an thể hiện sự chủ động, gương mẫu đi đầu và quyết tâm chính trị mạnh mẽ, nỗ lực lớn của Đảng ủy Công an Trung ương và toàn lực lượng CAND, là đợt kiện toàn tổ chức bộ máy cách mạng nhất, quyết liệt nhất trong nhiều năm qua, có sức ảnh hưởng và lan tỏa mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Thời gian tới, để xây dựng lực lượng CAND theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo các giải pháp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự và tổ chức, hoạt động, cơ chế bảo vệ CAND.

Đồng thời, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của Công an đơn vị, địa phương tinh, gọn, mạnh, hoạt động theo hướng tập trung, chuyên sâu, phù hợp với thực tiễn yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, gắn với đẩy mạnh thực hiện phân công, phân cấp, cơ cấu đội ngũ cán bộ theo khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ ở 4 cấp Công an, làm cơ sở cho việc ấn định biên chế cho Công an các đơn vị, địa phương theo khung danh mục vị trí việc làm, ưu tiên tăng cường cho Công an cơ sở và lực lượng trực tiếp chiến đấu. Tập trung nguồn lực để xây dựng, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào các mặt công tác công an. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trước những yêu cầu mới, nhiệm vụ mới, với những khó khăn, thách thức ngày càng lớn hơn, toàn lực lượng CAND tiếp tục giữ vững, phát huy và bồi đắp truyền thống Anh hùng vẻ vang mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã dày công vun đắp; không ngừng đổi mới tư duy, tầm nhìn, quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt để thực hiện ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tập trung làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, tham mưu chiến lược và chiến thuật, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với các thế lực thù địch, tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đẩy lùi tội phạm, phấn đấu đạt mục tiêu giảm tội phạm bền vững. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tội phạm, kết hợp với đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật; gắn bó chặt chẽ với nhân dân, phối hợp hiệp đồng hiệu quả với Quân đội nhân dân, các cấp, các ngành; tăng cường hợp tác quốc tế nhằm ngăn chặn tội phạm từ sớm, từ xa, từ cơ sở, các nguy cơ tác động tiêu cực đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.