Cán bộ không được từ chức trong những trường hợp nào?

ANTD.VN -Vì một lý do nào đó, khi muốn thôi giữ chức vụ mà chưa hết nhiệm kỳ, một số cán bộ, công chức chọn cách xin từ chức. Song theo quy định hiện hành, trong một số trường hợp, cán bộ không được từ chức.

Theo Khoản 3 Điều 2 Quy định 260-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ, từ chức được quy định là việc cán bộ tự nguyện, chủ động xin thôi giữ chức vụ và được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Còn theo Điều 7 Luật Cán bộ, công chức, từ chức là việc cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý đề nghị được thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.,

Như vậy, đối tượng của từ chức là cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý, có chức vụ và người này phải tự nguyện xin thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ, chưa hết thời hạn bổ nhiệm và được cấp có thẩm quyền chấp thuận. 

Về các trường hợp được xin từ chức, Luật Cán bộ, công chức nêu rõ, đó là những người không đủ sức khỏe, không đủ năng lực, uy tín, theo yêu cầu nhiệm vụ và vì lý do khác.

Song tại Điều 7 Quy định 260-QĐ/TW, Bộ Chính trị đã nêu các trường hợp cán bộ không được từ chức gồm: Đang đảm nhận nhiệm vụ quốc phòng, an ninh quốc gia; Đang đảm nhận nhiệm vụ trọng yếu, cơ mật, chưa hoàn thành nhiệm vụ mà cần tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ do bản thân cán bộ đã thực hiện;

Ngoài ra, nếu việc từ chức của cán bộ sẻ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiệm vụ mà đơn vị được giao hoặc cán bộ đang trong thời gian chịu thanh tra, kiểm tra, điều tra của cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan bảo vệ pháp luật cũng không được từ chức.

Theo khoản 2 Điều 54 Luật Cán bộ, công chức quy định, công chức khi từ chức được bố trí công tác phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo hoặc nghỉ hưu, thôi việc.Nếu chưa được cấp có thẩm quyền đồng ý cho từ chức thì cán bộ đó vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Về chế độ chính sách đối với công chức từ chức, theo Điều 44 Nghị định 24/2010/NĐ-CP, công chức từ chức để chuyển giao vị trí lãnh đạo, quản lý, nhận thấy không đủ sức khỏe, năng lực, uy tín để hoàn thành nhiệm vụ được bảo lưu phụ cấp chức vụ hiện hưởng đến hết thời hạn giữ chức vụ. Nếu thời hạn này dưới 6 tháng thì được hưởng phụ cấp trong 6 tháng kể từ ngày có quyết định từ chức;

Với những công chức từ chức vì nhận thấy sai phạm, khuyết điểm của cơ quan hoặc cấp dưới có liên quan đến trách nhiệm của mình hoặc vì lý do cá nhân khác được bảo lưu phụ cấp chức vụ hiện hưởng trong thời gian 6 tháng kể từ ngày có quyết định từ chức.

Đối với cán bộ từ chức, Điều 18 Quy định 260-QĐ/TW, cán bộ từ chức để chuyển giao vị trí lãnh đạo, quản lý; do nhận thấy hạn chế về năng lực hoặc sức khỏe thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ đến hết nhiệm kỳ hoặc thời hạn giữ chức vụ. Còn các trường hợp còn lại đều không được bảo lưu phụ cấp chức vụ.