Cán bộ, công chức vi phạm quy định về văn hóa công sở sẽ bị kỷ luật

  • 23/08/2019 10:39
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Bộ Nội vụ vừa ban hành kế hoạch thực hiện văn hóa công vụ, trong đó, đề cao vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Cán bộ, công chức vi phạm quy định về văn hóa công sở sẽ bị kỷ luật ảnh 1

Theo Kế hoạch số 3999/KH-BNV, Bộ Nội vụ yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và quán triệt thực hiện các nội dung của văn hóa công sở, đạo đức công vụ cho công chức, viên chức, người lao động trong thực thi nhiệm vụ nhằm nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc, các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính;

Nâng cao hiệu lực hiệu quả của nền công vụ, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch của Chính phủ.

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng đề nghị các cơ quan, đơn vụ tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, điều hành, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở, văn hóa công sở, xử lý kịp thời nghiêm minh công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý có hành vi vi phạm, ngăn chặn “tham nhũng vặt”, biểu hiện nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc đối với người dân, tổ chức và các cơ quan.

Cần xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, phải thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình và kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra; chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải pháp nhằm giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách;

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện văn hóa công vụ theo kế hoạch hàng năm; Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ, công chức, viên chức có thành tích, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công vụ.

Cùng với đó, phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định về văn hóa công sở, đạo đức công vụ theo quy định.

Đáng lưu ý, Kế hoạch này đề cao vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Tin cùng chuyên mục