Bom nhiệt áp 1,5 tấn Nga tập kích điểm tập kết lính UkraineBom nhiệt áp 1,5 tấn Nga tập kích điểm tập kết lính UkraineBom nhiệt áp 1,5 tấn Nga tập kích điểm tập kết lính UkraineBom nhiệt áp 1,5 tấn Nga tập kích điểm tập kết lính UkraineBom nhiệt áp 1,5 tấn Nga tập kích điểm tập kết lính UkraineBom nhiệt áp 1,5 tấn Nga tập kích điểm tập kết lính UkraineBom nhiệt áp 1,5 tấn Nga tập kích điểm tập kết lính UkraineBom nhiệt áp 1,5 tấn Nga tập kích điểm tập kết lính UkraineBom nhiệt áp 1,5 tấn Nga tập kích điểm tập kết lính UkraineBom nhiệt áp 1,5 tấn Nga tập kích điểm tập kết lính UkraineBom nhiệt áp 1,5 tấn Nga tập kích điểm tập kết lính UkraineBom nhiệt áp 1,5 tấn Nga tập kích điểm tập kết lính UkraineBom nhiệt áp 1,5 tấn Nga tập kích điểm tập kết lính UkraineBom nhiệt áp 1,5 tấn Nga tập kích điểm tập kết lính UkraineBom nhiệt áp 1,5 tấn Nga tập kích điểm tập kết lính UkraineBom nhiệt áp 1,5 tấn Nga tập kích điểm tập kết lính UkraineBom nhiệt áp 1,5 tấn Nga tập kích điểm tập kết lính Ukraine

Bom nhiệt áp 1,5 tấn Nga tập kích điểm tập kết lính Ukraine

ANTD.VN - Nga công bố video bom nhiệt áp ODAB-1500 tập kích khu nhà được cho là điểm tập kết đơn vị drone và chỉ điểm tiền phương của Ukraine ở Vovchansk.