Bộ Giao thông ban hành Kế hoạch về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ GTVT yêu cầu đảm bảo mọi quyền lực được kiểm soát chặt chẽ, quyền hạn phải gắn với trách nhiệm; công khai minh bạch gắn với trách nhiệm giải trình; đảm bảo tính độc lập.

Ban cán sự đảng Bộ GTVT vừa ban hành kế hoạch thực hiện quy định 131 ngày 27/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Theo kế hoạch của Bộ GTVT, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, tổ chức đảng có nhiệm vụ thực hiện nghiêm quy định 131 gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của Ban cán sự đảng Bộ, đảng ủy Bộ GTVT.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Từ đây, kịp thời phát hiện các hành vi sai phạm, tham nhũng, tiêu cực để xử nghiêm theo quy định.

Bộ GTVT yêu cầu kiểm soát chặt chẽ quyền lực, phòng, chống tham nhũng

Bộ GTVT yêu cầu kiểm soát chặt chẽ quyền lực, phòng, chống tham nhũng

Cùng đó, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và quy định về thanh tra, kiểm toán để phòng, tránh, đấu tranh, phê bình, xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định 131.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, tổ chức đảng có trách nhiệm lập kế hoạch kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện quy định 131 đối với cán bộ, đảng viên, nhất là đối với lực lượng làm công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và thanh tra, kiểm toán. Qua đó, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm minh hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, tham nhũng, tiêu cực.

Về thể chế, Bộ GTVT yêu cầu sửa đổi, bổ sung các văn bản, quy định, quy chế để thực hiện nghiêm quy định 131 theo nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, thống nhất toàn diện của Ban cán sự đảng Bộ, đảng ủy Bộ GTVT.

Bên cạnh đó, đảm bảo mọi quyền lực được kiểm soát chặt chẽ, quyền hạn phải gắn với trách nhiệm; công khai minh bạch gắn với trách nhiệm giải trình; đảm bảo tính độc lập, khách quan, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy định, quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và thanh tra, kiểm toán; xây dựng, thực hiện văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực.

"Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị làm công tác thanh tra, kiểm toán, thanh tra chuyên ngành phải gương mẫu đi đầu thực hiện trách nhiệm nêu gương thực hiện quy định 131 cũng như trong chức trách nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan, tổ chức có chức năng kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng và thanh tra, kiểm toán xem đánh giá kết quả thực hiện quy định 131 là một tiêu chí xếp loại chất lượng khi thực hiện đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân hàng năm", Bộ GTVT yêu cầu.