Bảo đảm chất lượng, tiến độ tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 10-2, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” đã họp phiên thứ nhất dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Trưởng ban Chỉ đạo.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trần Tuấn Anh, Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp ảnh 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp

Thành quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI, đến nay, sau 10 năm cần tổng kết, đánh giá lại trong tình hình mới, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam và tình hình phát triển đất nước, tình hình thế giới hiện nay. Chủ tịch nước khẳng định nỗ lực, cố gắng rất lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân góp phần tạo nên thành quả qua 10 năm thực hiện Nghị quyết quan trọng này. Theo đó, đã tập trung xây dựng các thể chế phát triển, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc. Chủ động đi trước, đón bắt, nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc; bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm an ninh trật tự trong toàn xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và phát triển. Cùng với đó, đối ngoại được tăng cường, tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước đối với quốc phòng - an ninh và lực lượng vũ trang. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; các quân chủng, binh chủng ngày càng đáp ứng yêu cầu tốt hơn trong tình hình mới… Đặc biệt, lực lượng vũ trang, trực tiếp là quân đội và công an đã lớn mạnh cả về chất lượng và số lượng, là lực lượng nòng cốt bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước đề nghị, cần bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, các dự thảo để lấy ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, nhất là những ý kiến, quan điểm mới, những vấn đề lớn. Chú ý bảo đảm tiến độ đã đề ra theo Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII (tháng 10-2023) sẽ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Chú trọng giải pháp, chủ trương, bổ sung cập nhật kịp thời

Về nội dung tổng kết, Chủ tịch nước đề nghị đánh giá việc tổ chức triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI thật sự nghiêm túc, bám sát Nghị quyết; nêu rõ thành công và hạn chế. Tập trung đánh giá công tác giáo dục, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết từ Trung ương đến địa phương, các cấp, các ngành; những chuyển biến trong nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng lực lượng vũ trang trong tình hình mới theo quan điểm của Đảng. Bên cạnh đó là vấn đề thể chế hóa nghị quyết thành luật pháp, cơ chế, chính sách; cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch công tác ở các cấp, các ngành, các địa phương. Kết quả xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định xã hội. Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Phát triển, nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền; củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc. Xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; triển khai đồng bộ, toàn diện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

Chủ tịch nước lưu ý đến yêu cầu đánh giá, nêu bật những giải pháp của Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI vẫn còn giá trị thực tiễn. Xây dựng dự thảo Kết luận Nghị quyết và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết trong những năm tiếp theo; chú trọng những giải pháp, chủ trương, quan điểm cần thảo luận, đề cập trong Nghị quyết mới, bổ sung cập nhật kịp thời trong tình hình mới. Quân ủy Trung ương - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, hoàn thiện dự thảo và xin ý kiến thành viên Ban Chỉ đạo trước khi trình Chủ tịch nước. Tổ chức các cuộc thảo luận, nghiên cứu, tọa đàm về quan điểm, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.