Ấn Độ có thể sản xuất thêm vận tải cơ hạng trung C295Ấn Độ có thể sản xuất thêm vận tải cơ hạng trung C295Ấn Độ có thể sản xuất thêm vận tải cơ hạng trung C295Ấn Độ có thể sản xuất thêm vận tải cơ hạng trung C295Ấn Độ có thể sản xuất thêm vận tải cơ hạng trung C295Ấn Độ có thể sản xuất thêm vận tải cơ hạng trung C295Ấn Độ có thể sản xuất thêm vận tải cơ hạng trung C295Ấn Độ có thể sản xuất thêm vận tải cơ hạng trung C295Ấn Độ có thể sản xuất thêm vận tải cơ hạng trung C295Ấn Độ có thể sản xuất thêm vận tải cơ hạng trung C295Ấn Độ có thể sản xuất thêm vận tải cơ hạng trung C295Ấn Độ có thể sản xuất thêm vận tải cơ hạng trung C295Ấn Độ có thể sản xuất thêm vận tải cơ hạng trung C295Ấn Độ có thể sản xuất thêm vận tải cơ hạng trung C295Ấn Độ có thể sản xuất thêm vận tải cơ hạng trung C295Ấn Độ có thể sản xuất thêm vận tải cơ hạng trung C295Ấn Độ có thể sản xuất thêm vận tải cơ hạng trung C295Ấn Độ có thể sản xuất thêm vận tải cơ hạng trung C295Ấn Độ có thể sản xuất thêm vận tải cơ hạng trung C295Ấn Độ có thể sản xuất thêm vận tải cơ hạng trung C295Ấn Độ có thể sản xuất thêm vận tải cơ hạng trung C295Ấn Độ có thể sản xuất thêm vận tải cơ hạng trung C295Ấn Độ có thể sản xuất thêm vận tải cơ hạng trung C295

Ấn Độ có thể sản xuất thêm vận tải cơ hạng trung C295

ANTD.VN - Sau khi được phía Tây Ban Nha "bật đèn xanh", Ấn Độ xem xét có thể sản xuất thêm dòng vận tải cơ hạng trung C295 để biên chế cho không quân của mình.