'Xoá sổ' 2 đơn vị thuộc Bộ Tư pháp từ 1-1-2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nghị định 98/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. Theo đó, từ đầu năm 2023, cơ cấu tổ chức của Bộ này sẽ giảm 2 đơn vị.

Theo Điều 3 Nghị định 98/2022, cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp gồm 25 đơn vị, gồm: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế;

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Con nuôi, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;

Cục Trợ giúp pháp lý, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Cục Bồi thường nhà nước, Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục Công nghệ thông tin, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý, Học viện Tư pháp, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam.

Như vậy, theo cơ cấu tổ chức mới, từ 1-1-2023, Bộ Tư pháp sẽ giảm 2 đơn vị so với trước đây là Vụ Thi đua - Khen thưởng và Cục công tác phía Nam.

'Xoá sổ' 2 đơn vị thuộc Bộ Tư pháp từ 1-1-2023 ảnh 1

Từ 1-1-2023, cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp sẽ giảm 2 đơn vị so với trước đây

Trong đó, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật có 4 phòng, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế có 4 phòng, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính có 3 phòng, Vụ Pháp luật quốc tế có 4 phòng, Vụ Hợp tác quốc tế có 3 phòng, Vụ Tổ chức cán bộ có 5 phòng.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình Thủ tướng ban hành định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự và danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc bộ.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, trừ các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Nghị định 98/2022 cũng quy định rõ chức năng nhiệm vụ của Bộ Tư pháp trong công tác xây dựng pháp luật. Đó là, trình Chính phủ dự thảo chiến lược, đề án xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật;

Thẩm định, tham gia xây dựng, góp ý đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh do Chính phủ trình và đề nghị xây dựng nghị định; lập đề nghị của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đối với các vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ; dự kiến cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp soạn thảo dự án luật, pháp lệnh trình Thủ tướng Chính phủ quyết định;

Thẩm định, tham gia xây dựng, góp ý dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, cho ý kiến đối với đề nghị áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ theo quy định của pháp luật;

Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ chuẩn bị ý kiến của Chính phủ đối với đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh không do Chính phủ trình và ý kiến của Chính phủ đối với kiến nghị về luật, pháp lệnh của đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật;

Lập danh mục văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước trình Thủ tướng Chính phủ quyết định…