Xe tăng M48 chiến lợi phẩm sẽ nhận nhiệm vụ nào nếu được gọi tái ngũ?Xe tăng M48 chiến lợi phẩm sẽ nhận nhiệm vụ nào nếu được gọi tái ngũ?Xe tăng M48 chiến lợi phẩm sẽ nhận nhiệm vụ nào nếu được gọi tái ngũ?Xe tăng M48 chiến lợi phẩm sẽ nhận nhiệm vụ nào nếu được gọi tái ngũ?Xe tăng M48 chiến lợi phẩm sẽ nhận nhiệm vụ nào nếu được gọi tái ngũ?Xe tăng M48 chiến lợi phẩm sẽ nhận nhiệm vụ nào nếu được gọi tái ngũ?Xe tăng M48 chiến lợi phẩm sẽ nhận nhiệm vụ nào nếu được gọi tái ngũ?Xe tăng M48 chiến lợi phẩm sẽ nhận nhiệm vụ nào nếu được gọi tái ngũ?Xe tăng M48 chiến lợi phẩm sẽ nhận nhiệm vụ nào nếu được gọi tái ngũ?Xe tăng M48 chiến lợi phẩm sẽ nhận nhiệm vụ nào nếu được gọi tái ngũ?Xe tăng M48 chiến lợi phẩm sẽ nhận nhiệm vụ nào nếu được gọi tái ngũ?Xe tăng M48 chiến lợi phẩm sẽ nhận nhiệm vụ nào nếu được gọi tái ngũ?Xe tăng M48 chiến lợi phẩm sẽ nhận nhiệm vụ nào nếu được gọi tái ngũ?Xe tăng M48 chiến lợi phẩm sẽ nhận nhiệm vụ nào nếu được gọi tái ngũ?Xe tăng M48 chiến lợi phẩm sẽ nhận nhiệm vụ nào nếu được gọi tái ngũ?

Xe tăng M48 chiến lợi phẩm sẽ nhận nhiệm vụ nào nếu được gọi tái ngũ?

ANTD.VN -  Quân đội Nhân dân Việt Nam được cho là vẫn còn niêm cất bảo quản khoảng vài chục xe tăng M48 chiến lợi phẩm, chúng sẽ vẫn có ích nếu được nhận một vai trò phù hợp.