Xây dựng, tôn vinh hình ảnh đẹp về người chiến sỹ CAND

  • 18/08/2022 17:12
  • 0 bình luận
  • Xuân Công
  • In bài
ANTD.VN -  Ngày 18-8, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại hội trường Bộ Công an (Hà Nội), kết hợp trực tuyến đến hội trường Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xây dựng, tôn vinh hình ảnh đẹp về người chiến sỹ CAND ảnh 1

Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách quán triệt Nghị quyết số 21 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Hội nghị được tổ chức nhằm tiếp tục quán triệt, thông tin sâu hơn, giúp cán bộ lãnh đạo chủ chốt Công an các đơn vị, địa phương nhận thức đầy đủ, sâu sắc những quan điểm, định hướng cơ bản trên các lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, nông nghiệp, nông dân, nông thôn, kinh tế tập thể, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; kịp thời phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy Công an các cấp.

Tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đã quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Xây dựng, tôn vinh hình ảnh đẹp về người chiến sỹ CAND ảnh 2

PGS.TS Nguyễn Viết Thông quán triệt nội dung các Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 và Nghị quyết số 20 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) quán triệt nội dung cơ bản Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Sau hội nghị, Công an các đơn vị địa phương tiếp tục phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng để các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên CAND nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết trên, tạo sự thống nhất về tư tưởng và trong tổ chức thực hiện.

Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết phù hợp với đặc điểm đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, theo tinh thần đổi mới, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII nhanh chóng đi vào cuộc sống, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Tích cực tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời, lan tỏa kết quả phong trào thi đua, cuộc vận động trong CAND, kịp thời biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ CAND.

Tin cùng chuyên mục