Vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine là một 'ý tưởng thực sự phi lý'Vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine là một 'ý tưởng thực sự phi lý'Vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine là một 'ý tưởng thực sự phi lý'Vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine là một 'ý tưởng thực sự phi lý'Vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine là một 'ý tưởng thực sự phi lý'Vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine là một 'ý tưởng thực sự phi lý'Vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine là một 'ý tưởng thực sự phi lý'Vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine là một 'ý tưởng thực sự phi lý'Vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine là một 'ý tưởng thực sự phi lý'Vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine là một 'ý tưởng thực sự phi lý'Vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine là một 'ý tưởng thực sự phi lý'Vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine là một 'ý tưởng thực sự phi lý'Vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine là một 'ý tưởng thực sự phi lý'Vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine là một 'ý tưởng thực sự phi lý'

Vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine là một 'ý tưởng thực sự phi lý'

ANTD.VN - NATO bị nhận xét rất khó lập vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine theo đề xuất từ chính quyền Kyiv, vậy nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng trên.