UBND quận, huyện được cấp, thu hồi giấy phép kinh doanh karaoke

ANTD.VN - TP Hà Nội giao UBND cấp quận, huyện chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác quản lý Nhà nước về các hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn quản lý.