Tuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov trở thành con tàu mạnh nhất của Hải quân NgaTuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov trở thành con tàu mạnh nhất của Hải quân NgaTuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov trở thành con tàu mạnh nhất của Hải quân NgaTuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov trở thành con tàu mạnh nhất của Hải quân NgaTuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov trở thành con tàu mạnh nhất của Hải quân NgaTuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov trở thành con tàu mạnh nhất của Hải quân NgaTuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov trở thành con tàu mạnh nhất của Hải quân NgaTuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov trở thành con tàu mạnh nhất của Hải quân NgaTuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov trở thành con tàu mạnh nhất của Hải quân NgaTuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov trở thành con tàu mạnh nhất của Hải quân NgaTuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov trở thành con tàu mạnh nhất của Hải quân NgaTuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov trở thành con tàu mạnh nhất của Hải quân NgaTuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov trở thành con tàu mạnh nhất của Hải quân NgaTuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov trở thành con tàu mạnh nhất của Hải quân Nga

Tuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov trở thành con tàu mạnh nhất của Hải quân Nga

ANTD.VN - Tuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov mặc dù đã được chế tạo từ rất lâu nhưng sau khi hiện đại hóa nó vẫn là con tàu mạnh nhất của Hải quân Nga.