Từ hôm nay (19-3), tiếp nhận tiền công đức phải mở tài khoản hoặc sổ ghi chép

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo Điều 9 Thông tư 04/2023/TT-BTC, từ 19-3, việc tiếp nhận tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội phải mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại...

Thông tư số 04/2023/TT-BTC hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Theo đó., từ 19-3, với tiền công đức, tài trợ cho di tích, hoạt động lễ hội theo hình thức chuyển khoản, thanh toán điện tử phải mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để phản ánh việc tiếp nhận và sử dụng.

Trường hợp nhận tiền mặt phải mở sổ ghi chép số tiền đã tiếp nhận. Tiền trong hòm công đức phải kiểm đếm, ghi tổng số tiền tiếp nhận hằng ngày hoặc hằng tuần.

Các khoản tiền đặt không đúng nơi quy định thì được thu gom để kiểm đếm hoặc bỏ vào hòm công đức để kiểm đếm chung. Tiền mặt tạm thời chưa sử dụng thì phải gửi vào tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để bảo đảm an toàn, minh bạch.

Trường hợp nhận các loại giấy tờ có giá phải mở sổ ghi tên giấy tờ có giá, số tiền ghi trên giấy tờ có giá, tổ chức phát hành. Khi nhận các loại kim khí quý, đá quý phải mở sổ ghi tên kim khí quý, đá quý, giá trị tương ứng.

Người đại diện cơ sở tôn giáo tự quyết định và chịu trách nhiệm về tiếp nhận, sử dụng tiền công đức, tài trợ, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, di sản văn hóa.

Từ hôm nay (19-3), tiếp nhận tiền công đức phải mở tài khoản hoặc sổ ghi chép ảnh 1

Thông tư 04/2023/TT-BTC quy định rõ việc tiếp nhận tiền công đức, tài trợ cho di tích

Thông tư 04 cũng nêu rõ, người đứng đầu cơ sở tôn giáo đồng thời là di tích có quyền tự quyết và tự chịu trách nhiệm đối với việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho việc bảo vệ, phát huy giá trị di tích và hoạt động lễ hội;

Tự quyết và tự chịu trách nhiệm đối với việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho hoạt động tôn giáo và cho mục đích khác phù hợp với quy định về tín ngưỡng, tôn giáo và các quy định của tổ chức tôn giáo.

Đối với các di tích gắn với cơ sở tôn giáo mà được giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý thì việc quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích thực hiện theo Điều 13 của Thông tư 04.

Ngoài ra, Thông tư 04 còn phân định rạch ròi giữa tiền công đức, tài trợ cho hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo và tiền công đức, tài trợ cho hoạt động lễ hội, di tích. Theo đó, Thông tư loại trừ rõ các đối tượng không thuộc sự điều chỉnh của Thông tư này gồm:

Quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ cho hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; Quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ đối với cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo chưa được cấp bằng xếp hạng di tích…