Từ 21/5, đăng ký trực tuyến biển số tạm thời cho xe mới

ANTD.VN - Khoản 3 Điều 3 Thông tư 15/2022 bổ sung quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tạm thời. Theo đó, người dân có thể làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tạm thời trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công Bộ Công an hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia và được cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm bản điện tử theo mẫu 05A/58.